Personuppgiftspolicy - GDPR

Inledning och syfte

World In Property AB (World in Property, vi) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt sätt vill beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar din information. World in Property utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Personuppgiftsansvar

World in Property är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av World in Property.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på telefon 031-7887100, maila redaktion@worldinproperty.se eller skicka vanligt brev till World in Property Sverige AB, Götgatan 15, 411 05 Göteborg.

Insamling av personuppgifter

Vad innebär personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, adressuppgifter. Det gäller också exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

World in Property samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig/kunden.
Våra webbplatser är inte avsedda för barn under 18 år. World in Property kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Uppgifter som samlas in i samband med seminarium

När du registrerar dig för ett seminarium hos oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna förbereda och fullgöra seminariet och relaterade seminarium. Uppgifter som samlas in är bl.a företagsnamn, namn, mailadress, telefonnummer och adressuppgifter. I samband med din registrering kommer du även automatiskt prenumereras på vårt nyhetsbrev.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, via e-post eller telefon. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och telefonnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller företagsnamn. Vid personlig kontakt samlar vi också in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på World in Propertys nyhetsbrev samlar vi in ditt namn, dina kontaktuppgifter och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in när du registrerar dig i WIP-nätverket

När du är registrerad i WIP-nätverket visas ditt namn, arbetstitel, arbetsplats samt din bild på worldinproperty.se.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer.

Hantering och lagring av personuppgifter

World in Propertys rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

World in Property behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part i.

Administration av din beställning

För att kunna leverera de tjänster/produkter du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att skicka ut information, nyhetsbrev, tidningar, enkätundersökningar samt för att genomföra betalning av de tjänster/produkter du har beställt.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. behöver hjälp med ett objekt eller hjälp med fakturafrågor. Vi använder ditt namn eller företagsnamn för att identifiera dig och din köpta tjänst/produkt. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden.

Utskick av information

När du beställt en tjänst/produkt av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, skicka information via mail eller post, göra uppdateringar eller skicka eventuella erbjudanden till dig. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med beställningen.
Fakturor och betalningspåminnelser skickar vi via brev eller e-post.

Marknadsföring

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av World in Property i samband med specifika utskick som vi gör. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

World in Property följer god sed i fastighetsbranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.
På worldinproperty.se sparas de uppgifter du har registrerat där så länge användaridentiteten är aktiv. Vi sparar alla personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter tills dess att syftet med uppgifterna är avslutat.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

World in Propertys organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor och World in Property har ett eget dataskyddsombud. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgiftslagen (PuL) eller den kommande dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna World in Propertys personuppgiftsombud daniel.sunnerberg@worldinproperty.se.

Utlämning av personuppgifter

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering.

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga personuppgifter som vi samlar in komma att hanteras.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på worldinproperty.se, i vår app, eller är i kontakt med vår kundtjänst.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som vi fått och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?
Du skriver och begär ett registerutdrag från World in Property. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till World in Property Personuppgiftsombud”. Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för t.ex. direktreklam.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

Vår Vision

Vi främjar kvaliteten av beslut genom att informera och utveckla kunskap inom fastighetsbranschen och genom att bygga starka nätverk inom den kommersiella fastighetssektorn. Vi kombinerar observation av branschtrender och marknadsutveckling med fakta och erfarenhet för att låta våra läsare och konferensdeltagare vidta åtgärder och skapa momentum i sina företag.

50

Seminarier

23 134

Prenumeranter