Värdet för fastigheten finns i stabila hyresgäster med rätt hyresavtal
Relier – Real Estate Advisor, delar av teamet i Malmö, Helsingborg och Göteborg

Värdet för fastigheten finns i stabila hyresgäster med rätt hyresavtal

Analys

25 oktober 2022

En tom fastighet attraherar oftast marknaden mindre än en fastighet med bra mix av hyresgäster med bra hyresavtal

Nyckeln till en lyckad kommersiell fastighetsförsäljning blir då att skapa en bra hyresbild med starka hyresgäster på långa hyresavtal.

Detta kallas Fastighetsutveckling och i den branschen finns många aktörer som kan bistå med att skapa värden, den fastighetsrådgivare som har kontakt med marknaden och kan erbjuda en totallösning blir då en bra samarbetspartner. Ett rådgivande företag som Relier med sin starka bas från uthyrning av kommersiella lokaler i våra storstadsregioner och som ihop med sina fastighetsmäklare inom fastighetsförmedling ger då denna effekt som de kallar ”Dubbelspår”. Att slå samman resurserna inom uthyrning med försäljning har genom detta skapat stora värden för många fastighetsägare. 

Regional kunskap

”All bussiness is local”, den lokala marknaden och relationerna skiljer sig åt inom Sverige. Att vara lokalt förankrad är då en garant för lyckade affärer. Fastighetsrådgivare som har stark lokal förankring och känner sin marknad kan bidra till högre värden då rätt hyresgäst kan erbjudas i rätt fastighet. ”Property Matchmaking” är ett uttryck Relier skapat för att belysa denna effekt, detta resulterar i att fastighetsförmedlare och uthyrare är experter på sina respektive områden. Den kommersiella fastighetsmarknaden kan variera oerhört beroende på region, tidpunkt och marknad – därav anser Relier att områdesuppdelning med lokala experter är nyckeln till framgångsrika förmedlingar. De rådgivande företagen som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter resulterar i ett starkt samarbete över respektive områden i förmedlingen av vakanta lokaler och fastighetsförmedling. Detta resulterar i den mest optimala lösningen för hela den kommersiella fastighetsbranschen, det vill säga ”Property Matchmaking”.

Oviss framtid

Under slutet av 2022 och början på det nya året spås en tid med lågkonjunktur och osäkerhet, som fastighetsägare är man då i ett utsatt läge. Osäkra fordringar från hyresgäster som inte kan genomföra sina åtaganden i enlighet med hyresavtalet kan bli ett tufft ekonomiskt avbräck. Därför rekommenderas en nära dialog med kunderna, för det är vad era hyresgäster är och var lyhörd till deras situation. Det kanske är bättre att finna en lösning i tid än att kräva hyror som kan leda till hyresgästens trångmål. En bra och nära kontakt med en fastighetsrådgivare i ett sådant läge kan vända på situationen och ersätta en osäker hyresgäst till en mer stabil hyresgäst. Rätt hyresgäst till rätt lokal ger mervärden. Även långa och säkra hyresavtal som är indexreglerade är en garant för tuffa tider, den som lyckas med att skapa trygghet i sina fastigheter blir vinnaren när marknaden blir oviss. Det är därav högsta vikt att se över hyresgästerna och hyresavtalen, för att göra fastigheten mer attraktiv vid en eventuell kommande försäljning. 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se