Överklaganden mot Karlastaden avslås Foto: Serneke

Överklaganden mot Karlastaden avslås

Stadsutveckling

28 november 2017

Nu är Sernekes Karlastaden ett steg närmare byggstart. Samtliga överklaganden som kommit in mot projektet läggs nu ner av domstolen.

 

Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå samtliga överklaganden som lämnats in mot kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen för Karlastaden.

– Ett mycket glädjande besked naturligtvis! Även om vi varit optimistiska inför domstolens beslut, känns det bra att komma vidare mot en officiell byggstart. Göteborg behöver fler bostäder och en dynamisk stadsutveckling. Karlastaden kommer att bidra med detta och bli en tillgång för staden, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group och initiativtagare till den nya stadsdelen på Lindholmen.

Det var efter att kommunfullmäktige i Göteborgs stad den 15 juni klubbade igenom detaljplanen för Karlastaden som fem olika överklaganden lämnades in. Samtliga har nu alltså fått avslag i mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

”Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att kommunen har handlagt aktuellt planärende på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning i enlighet med PBL. Domstolen anser att de invändningar som har framförts av klagandena mot detaljplanen inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva antagandebeslutet. Det har inte heller i övrigt framkommit något som utgör skäl att upphäva beslutet. Överklagandena ska därför avslås”, kommenterar domstolen sin dom.

Av Redaktionen

Faktaruta

Fakta Karlastaden

  • Karlastaden kommer att växa fram på gammal industrimark, granne med Lindholmen Science Park och med utsikt över Göteborgs hamninlopp.
  • Stadsdelen består av åtta kvarter på en yta om 32 000 kvadratmeter.
  • 2 000 lägenheter på cirka 200 000 kvadratmeter, både hyres- och bostadsrätter, samt kommersiell yta om cirka 70 000 kvadratmeter i form av bland annat hotell, restauranger, kontor och butiker.
  • Skolor, förskolor och vårdcentral ska också rymmas i stadsdelen.
  • Första byggprojektet i stadsdelen blir Karlatornet som med sina 73 våningar och 245 meter blir Nordens högsta byggnad. I byggnaden kommer det att finnas cirka 590 lägenheter i varierande storlekar.
  • Beräknad omsättning för Karlastadsprojektet är cirka 10 miljarder kronor och utvecklingen kommer att pågå under 6 - 7 år. Projektbolaget som ska utveckla den nya stadsdelen med bostäder och kommersiella fastigheter, ägs gemensamt av Serneke och riskkapitalbolaget NREP i ett joint venture.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se