Överdäckning av Solna station ger utrymme för bostäder
Överdäckningen beräknas kosta 140 miljoner kronor och ger utrymme för nytt torg, bostäder, förskola, arbetsplatser och nya gatustrukturer.

Överdäckning av Solna station ger utrymme för bostäder

Stadsutveckling

16 februari 2022

Arenastaden, Råsunda och Hagalund ska länkas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över vid Solna station. Det ger utrymme för 170 nya bostäder och annan bebyggelse.

På det område som tillskapas planeras ett nytt torg, bostäder, förskola och arbetsplatser, som ska ge en tryggare och mer levande stadsmiljö vid Solna station.

Detta har nu kommunstyrelsen i Solna beslutat, samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra planläggningen av den första etappen.

– Det är positivt att vi äntligen kommer vidare med den viktiga omvandlingen av området vid Solna station. Den kommer att skapa en tryggare, mer levande och sammanhållen stadsmiljö samtidigt som Solnas station blir en mer tillgänglig och funktionell kollektivtrafikknutpunkt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Förslaget för utvecklingen av Solna stationsområde innebär att stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över. Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata som byggs utmed spåren, vilket möjliggör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget.

Samtidigt förstärks Solna station som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare gångflöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

Nya bostäder, förskola och arbetsplatser

Den första etappen av utvecklingen av Solna stationsområdet, som nu kommer att planläggas, möjliggör cirka 170 nya bostäder, förskola och LSS-boende och nya arbetsplatser.

Med lokaler i bottenvåningen för caféer, restauranger och annan service skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång.

Den första etappen möjliggör också den nya gatustrukturen med den nya gatan utmed järnvägsspåren och sänkningen av Dalvägen, som ansluter som gångstråk till det nya stationstorget.

Överdäckningen ska genomföras i samband med utvecklingen av området öster om järnvägsspåren och kommer att planläggas i en nästa etapp.

Överdäckningen beräknas kosta 140 miljoner kronor, varav exploatörerna på västra och östra delen av järnvägen ska dela på kostnaden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se