Veidekke miljardbygger i Gbg
Foto: Veidekke

Veidekke miljardbygger i Gbg

Stadsutveckling

8 april 2019

Projektet är en totalentreprenad med samverkan nivå hög, indelat på två faser med ett totalt avtalsvärde på cirka 1,4 miljarder kronor.

Veidekke har tecknat avtal med Trafikverket för ombyggnation av Lundbyleden, en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder. 

Den första fasen av uppdraget omfattar ca 13 månaders projektering med ett riktpris på ca 50 miljoner kronor, vilket orderförs första kvartalet 2019. Fas 2 omfattar ca fyra års produktion till ett värde på ca 1300 miljoner. Detta orderförs vid avrop av fas 2, vilket planeras till augusti 2020.

– Vi är stolta över att få vara med och bidra till förbättrad infrastruktur som förenklar vardagen för de som bor i västra Sverige. Den här typen av komplexa projekt där stora krav ställs på förmågan att samverka passar väldigt väl med Veidekkes involverande arbetssätt. Att komma in tidigt i projektet ger oss möjlighet att ta fram optimala produktionsmetoder och skapa goda projektresultat för alla parter, säger Jimmy Bengtsson VD Veidekke Sverige.

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Leden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad. För att öka kapaciteten samtidigt som en acceptabel funktion och orienterbarhet uppnås föreslås därför konstruktion av en ny trafikplats belägen mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet. Det planerade Kvillemotet kommer att ersätta Brunnsbomotet som stängs.

Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Utbyggnaden skapar samtidigt möjlighet till att bygga en pendelstation som skulle innebära nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggöra en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Projektet som benämns ”Lundbyleden” omfattar om- och nybyggnad av följande infrastrukturdelar:

  • Ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet, ett helt nytt trafikmot med ramper och broar kommer byggas. Total sträcka som berörs är ca 1,5 km.
  • Ombyggnad av Gator och vägar inom Backaplan
  • Ombyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo, totalt ca 1,5 km där tre broar kommer byggas för att göra järnvägen planskild från övrig trafik.
  • Nybyggnad av pendeltågsstation – Brunnsbo.

Detaljplanen vann laga kraft redan 2018. Väg-och järnvägsplanen är fastställd men överklagad.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se