Valet 2018: Så vill partierna ändra bostadspolitiken Foto: TT

Valet 2018: Så vill partierna ändra bostadspolitiken

Bostäder

3 september 2018

Om några dagar lägger vi våra röster i valet. Men vad vill partierna göra för att gynna bygg- och bostadspolitiken? World in Property har kartlagt riksdagspartierna.

 

På söndag är det val. Som vanligt är det många som i sista stund väljer vilket parti de ska lägga sin röst på. När det gäller bostadspolitiken har den lyst med sin frånvaro i debatten åtminstone på riksplanet så vad partierna vill i bostadspolitiska frågor kanske inte är så vida känt.

Vad som händer efter valdagen är svårt att säga och det går inte att spekulera i en utgång och allt mindre hur bostadspolitiken kommer att se, men att partierna vill ändra bostadspolitiken står klart.

World in Property har kollat in de åtta största partierna och hur de vill utveckla och uppmuntra till mer byggande och hur de ser på bostadsbehovet

Här är partiernas bostadspolitik:

Moderaterna:

Partiet vill se en ökning av hyresrätter och vill öka antalet år som presumtionshyra kan tillämpas. Genom en sådan förändring påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som det blir mer lönsamt att bygga, menar de.

De vill även skynda på handläggningsprocesser och effektivisera markanvisningen, snabba på plan- och byggprocesser samt införa ett enklare planförfarande, samt se över bullerreglerna.

Konkurrensen i byggbranschen behöver också skärpas för att minska byggkostnaderna.

Strandskyddet anses vara ett stor problem för bostadsbyggandet, särskilt i landsbygd och skärgården. Därför bör strandskyddslagen reformeras och fastighetsägaren bör ha initiativrätt i planärenden. Därutöver ska länsstyrelsen som prövandeinstans avvecklas. Istället blir mark- och miljödomstolarna första instans som prövar ett överklagande.


 De vill även se boendeområden med större variation i upplåtelseform. För att utveckla områden som domineras av kommunala hyresrätter kan det därför vara nödvändigt att sälja delar till andra ansvarsfulla aktörer som kan bidra till att utveckla området samt erbjuda boende möjlighet till ombildning. Det behöver även bli möjligt att ombilda befintliga lägenheter till ägarlägenheter.

Centerpartiet:

Här anser partiet att naturen är viktig och att strandskyddet och riksintresset är något som fyller en funktion, men de anser att reglerna kring dessa frågor är svåra att hantera. De vill därför ge kommunerna större möjlighet att själva bestämma var det går att bygga i strandnära lägen samt att riksintresset ska ses över och förenklas.

De vill även korta de långa ledtiderna för handläggningen av detaljplaner och liknande. Bland annat vill de att bara de som är direkt berörda av ett beslut ska ha rätt att överklaga. Dessutom vill partiet sätta en tidsgräns för hur lång tid det får ta att behandla överklagandet.

De vill strypa subventioner till bostadsbyggandet som de menar inte gått till rätt typ av projekt. Därför prioriterar partiet enklare regler, kortare beslutsprocesser och främjande av moderna byggtekniker som minskar kostnaderna.

Systemet med hyresreglering anser de ska ses över. De menar att dagens system ökar segregation och gör det mindre lönsamt att bygga nya hyresrätter. För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över och att nyproduktion ska slippa reglering på obestämd tid.

Samtidigt som hyresregleringen behöver förändras, är det viktigt att det så kallade besittningsskyddet, rätten att bo kvar, ska vara fortsatt starkt. Det behövs också ett skydd mot chockhöjningar av hyror. Hyresgästens ställning och möjlighet till inflytande behöver också stärkas i hyresförhandlingarna, samtidigt som variationer i hyresnivåer tillåts.

Liberalerna:

Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder. Istället för dyra byggsubventioner till byggherrar vill partiet korta överklagandeprocesserna och fortsätta förenkla plan- och byggreglerna. Exempelvis ska fler enklare om- och tillbyggnader ska kunna göras utan bygglov.

Partiet vill göra det lättare att spara ihop pengar till kontantinsatsen till den första egna bostaden. Därför vill de införa ett skattegynnat bosparande vilket skulle minska klyftorna på bostadsmarknaden och göra att fler har råd att köpa en bostad, både unga och andra.

Slopa de dyra och ineffektiva byggsubventionerna, och ge i stället mer pengar till hushåll med låga inkomster. Partiet menar att dessa stöd landar fickorna på byggbolagen och inte hos dem som behöver pengarna. Vid en slopning av byggsubventionerna ska istället bostadsbidragen till barnfamiljer och bostadstilläggen till pensionärer höjas.

Partiet vill tillåta fri hyressättning i nybyggda hyreshus. I äldre hyreshus ska läget kunna påverka hyran mer än i dag.

Kristdemokraterna:

Partiet menar att planprocessen måste präglas av effektivitet och god serviceanda gentemot de aktörer som vill bygga och utveckla en stad. Onödiga regler får inte stå i vägen för en kommun eller en aktör.

De anser att det måste finnas någon form av hyresreglering som skyddar de boende från oskäliga hyreshöjningar samt ett lagstadgat besittningsskydd. Sedan vill de även att de boende ska ha reella möjligheter att påverka sin boendemiljö och sina boendekostnader genom medansvar och inflytande.

De anser inte att småhus och bostadsrätter ska beskattas som de gör i dag eftersom det ”i första hand inte är en kapitalplacering” efter som de inte genererar en löpande beskattningsbar avkastning.

De strävar också efter starkt blandad upplåtelseform generellt.

Sverigedemokraterna:

Partiet vill se en snabbare och enklare plan- och byggprocess och anser att kommunerna är i fortsatt behov av regelförenklingar för att skapa snabbare processer i plan- och bygglagen.

De vill skärpa reglerna för tillfälligt bygglov främst för att de anser att detta missbrukas i syfte för att upprätta långvariga lösningar för asylboende.

De vill beskatta byggklar mark som står obebyggd. För att kommunerna ska kunna ställa krav på att marken bebyggs efter försäljning behöver möjligheten förstärkas genom lagstöd.

De vill se över bolånetaket och sänka detta för ”billigare” bostäder samt att de vill införa startlån till förstagångsköpare av bostäder samt avdragsgillt bosparande. Detta för att få in unga på bostadsmarknaden.

De vill se över bostadsbidraget och bostadstillägget så att det går hand i hand med höga hyror i nyproducerade hyresrätter samt att de ska följa hyressättningen bättre.

Socialdemokraterna:

Partiet vill sänka kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbetar och kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation.

Partiet säger nej till marknadshyror och menar de vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok. Därför ska det även satsas på att bygga billiga hyresrätter.

Investeringsstödet ska vara kvar då det möjliggör bostadsbyggande i områden där det annars inte hade varit lönsamt att bygga.

Partiet vill utveckla lompiskontrakt vilket innebär tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans.

Vänsterpartiet:

Partiet vill fortsätta med ett statligt generellt finansieringsstöd för byggande, förnyelse och förvaltning utan vinstsyfte. De vill också se ett stopp i utförsäljningen av hyresrätter. I partiprogrammet menar de att ”selektiva förmögenhetsöverföringen från gemensamt till privat genom utförsäljning av allmännyttan till bostadsrätter måste stoppas”.

De vill även satsa pengar på miljonprogramsrenoveringarna. Detta för att göra områdena attraktiva igen och införa en ”god, modern boendestandard, kombinerat med kraftiga energieffektiviseringar som är till gagn för både miljö och hyresgäster”. Detta skulle även innebära, enligt partiprogrammet, att många nya arbetstillfällen skapas.

Vänstern vill också se en bredare utformning av stadsbyggantionen. De menar att områden och stadsdelar ska byggas mer kompletta med service och arbetsplatser så att stadens alltmer ”hierarkiska uppbyggnad motverkas”.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet ser gärna att förtätningen blir kraftigare. De vill utnyttja mark bättre genom att bygga både på bredden och höjden och på ytor som de anser inte används optimalt i dag.

De vill även skapa en tryggare andrahandsmarknad med tydligare regler samt att de anser att ombildningstakten från hyres- till borätt måste sänkas så att upplåtelseformen enklare kan vara varierande i ett område. Partiet menar att det är särskilt viktigt att värna hyresrätten och ”en reglering av hyresmarknaden”.

De anser att det behövs byggas bostäder som efterfrågas av unga, studenter, äldre, stora familjer och låginkomsttagare.

Byggmarknadens konkurrens ska enligt partiet främja genom att ge små och medelstora byggföretag goda förutsättningar att delta. Marknadens spelregler måste dessutom vara tydliga och likvärdiga och präglas av långsiktighet.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se