Vad är en samfällighet?

Vad är en samfällighet?

Ekonomi

16 maj 2022


Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Samfällighet kallas de fastigheter som har en andel i viss egendom, till exempel mark- eller vattenområde. Flera fastigheter äger tillsammans en bit mark, vatten, väg, hus, avloppsrör, brygga, parkering eller något liknande som tjänar mer än en fastighet. Samfälligheter bildas när fastigheternas behov inte kan tillgodoses inom de egna fastigheternas gränser. Det som tillsammans ägs av fastigheterna kallas gemensamhetsanläggning. Fastigheterna kan själva inte fatta beslut eller förvalta gemensamhetsanläggningen, utan det måste göras av ägarna till fastigheterna. Ägarna till fastigheterna kan då bilda en samfällighetsförening som kan ta vissa beslut rörande gemensamhetsanläggningen, primärt om hur man ska förvalta den. Ägarna till en bostadsrättsförenings fastighet är dess medlemmar och representeras av styrelsen.

En gemensamhetsanläggning bildas genom att Lantmäteriet meddelar ett anläggningsbeslut. I anläggningsbeslutet följer vilka fastigheter som har andel i gemensamhetsanläggningen, hur den ska skötas, av vilka den ska skötas m.m. Anläggningsbeslutet reglerar även hur gemensamhetsanläggningen får användas. Styrelsen för samfällighetsföreningen kan inte besluta att gå utöver det avsedda ändamålet enligt anläggningsbeslutet, utan vill samfällighetsföreningen ändra ändamålet måste Lantmäteriet göra en ny bedömning.

En samfällighet kan förvaltas på två sätt. Antigen genom delägarförvaltning eller genom en samfällighetsförening. Delägarförvaltning innebär att representanter från fastigheterna med andel i gemensamhetsanläggningen tillsammans måste besluta hur gemensamhetsanläggningen ska förvaltas. Här krävs konsensus mellan andelsägarna. Alla måste vara överens om besluten, vilket innebär att en majoritet inte kan köra över en minoritet. Det andra alternativet är att man bildar en samfällighetsförening, som mer liknar en bostadsrättsförening, där majoriteten istället kan bestämma. Inga andra former av förvaltning är tillåtna. Delägarförvaltning används mestadels när samfällighetens gemensamhetsanläggning inte kräver några större eller mer komplicerade beslut för att förvaltningen ska kunna skötas.

Rätten till gemensamhetsanläggningen följer med fastigheterna. Säljs en fastighet följer alltså rätten till gemensamhetsanläggningen med fastigheten till nästa ägare. Detta för att gemensamhetsanläggningar är till för att bidra med nytta till de fastigheter som är andelsinnehavare, och inte enstaka personer.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se