Utvecklingen på Finnslätten i Malmö går in i nästa fas

Utvecklingen på Finnslätten i Malmö går in i nästa fas

Stadsutveckling

29 september 2022

Beslut om Finnslättens utveckling på nästa byggnadsnämnd samt ny plan för bostäder i city

Detaljplanen beskriver hur Finnslätten kan utvecklas med bland annat bostäder och skola. I dag finns det kontors-, industri och verksamhetslokaler på platsen som föreslås att omvandlas och integreras med de nya byggnaderna. Bild: ÅWL arkitekter

I dag (torsdagen den 29:e sep)  möte väntas byggnadsnämnden bland annat besluta om samråd för en detaljplan som visar hur Finnslätten kan utvecklas med bostäder, skola och hotell.

Utvecklingen på Finnslätten fortsätter. Den övergripande visionen handlar om att göra Finnslätten till en attraktiv plats för framtidens företag och medarbetare. Ett av de gemensamma målen är att integrera forskning och utbildning med företagens utveckling, samt att Finnslätten ska bli en mer tillgänglig plats för alla västeråsare med en mix av verksamheter, bostäder och service.

Planprogrammet för Finnslätten beslutades i februari 2021 och sedan dess pågår detaljplaneringen för olika områden. Nu väntas samråd för en detaljplan, dp 1975, som visar hur en del av Finnslätten kan utvecklas med cirka 300 till 400 bostäder, skola, verksamheter och hotell. Planområdet är i Finnslättens södra del intill Österleden och Lugna gatan. De nya lägenheterna ska möta bostadsbehovet för dem som jobbar i området. Detaljplanen visar också hur Fredholmsgatan kan breddas och hur nya gång- och cykelvägar samt mindre kvartersgator kan skapas för att öka tillgängligheten. I planen ställs det också krav på god arkitektur och att det som ska byggas formas med omsorg. Under samrådet kan berörda lämna synpunkter på planen. 

– De företag som finns på Finnslätten utvecklas i mycket hög takt. Det finns stora behov av att fortsätta utveckla och konkretisera området i den riktning som finns i planprogrammet och visionen om Finnslätten, säger byggnadsnämndens vice ordförande Jonas Cronert.

–Detaljplaner ger möjligheter att komplettera och bygga till Finnslätten på ett sätt som gör att områdets attraktivitet ökar väsentligt, både för företagen som frodas här och för alla andra som kommer till området, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

På nämnden väntas också beslut om att ta fram en detaljplan för kvarteret Loke i hörnet av Sturegatan och Stora Gatan i centrum. Syftet är bland annat att utveckla innerstaden med ett mer attraktivt och levande centrum och planen ska visa hur området kan utformas med bostäder, hotell och olika serviceverksamheter.

–Innerstaden i Västerås behöver utvecklas på många olika sätt för att den ska kunna fortsätta leva och vara en attraktiv plats för alla, säger Carl Arnö.

Byggnadsnämndens möte den 29 september börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se