Uppåt för Balders förvaltningsresultat Balder med VD Erik Selin levererar en stabil rapport för Q1 2021.

Uppåt för Balders förvaltningsresultat

Ekonomi

12 maj 2021

Balder redovisar ökat förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter för Q1 2021 i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 088 Mkr (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 % till 5,83 kr (5,36).

Det långsiktigt substansvärdet uppgick till 405,27 kr per aktie (348,35).

Hyresintäkterna ökade och uppgick till 2 118 Mkr (2 023).

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 665 Mkr (1 063) motsvarande 14,29 kr per aktie (5,91).

Periodens förvaltningsresultat blev 1 228 Mkr (1 136).

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 13 % och uppgick till 1 088 Mkr (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 % till 5,83 kr per aktie (5,36).

I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 265 Mkr (126).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 896 Mkr (1 228).

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 665 Mkr (1 063), motsvarande 14,29 kr per aktie (5,91).

Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 1 398 Mkr (257), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 115 Mkr (3), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 24 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med 299 Mkr (-172) samt resultat från andelar i intressebolag om 516 Mkr (99).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se