Unikt kvarter i Limhamns hamn bevaras och utvecklas

Unikt kvarter i Limhamns hamn bevaras och utvecklas

Stadsutveckling

20 november 2023

Fastigheten Gjuteriet 20 i Limhamns hamn rymmer en mängd olika verksamheter i äldre industribyggnader. Ägaren vill utveckla kvarteret, förtäta med bostäder och tillföra grönska, och samtidigt bevara den unika karaktären.

Fastigheten ligger längs med Limhamnsvägen och har flera äldre industribyggnader som rymmer en mängd olika verksamheter. Området kommer nu att få en ny detaljplan eftersom ägaren vill utveckla kvarteret. Planen är tänkt att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, vilket är både miljömässigt hållbart och innebär även en kontrast mot intilliggande nybyggda kvarter. Parkeringsytor ska få ny gestaltning för att i högre grad upplevas och fungera som torgytor med inslag av grönska och plats för marknader och andra evenemang.

Kvarteret fungerar som en viktig mötesplats för de närboende och bidrar till den sociala hållbarheten i området som helhet. Planen ska öppna upp för en ännu större bredd av verksamheter, vilket skulle stärka områdets roll ytterligare. När befintliga äldre lokaler bevaras så blir det plats för fritidsaktiviteter och kulturverksamheter, som annars lätt trängs ut i takt med att staden växer. Det är positivt inte minst för Malmös unga.

En annan del av planen handlar om att förtäta med bostäder på fastigheten, dels genom en helt ny bostadsbyggnad, dels genom påbyggnad av befintlig bebyggelse. Det gör att fler bostäder kan byggas på mark som redan har tagits i anspråk, dessutom i ett läge nära kollektivtrafik. Verksamheterna som finns på fastigheten idag har inte upplevts som störande av närboende. Detta talar för att bostäder kan byggas på en del av fastigheten utan att riskera att verksamheter trängs undan.

– När vi förtätar Malmö ska vi ta tillvara på byggnader och sociala sammanhang som redan finns på plats och fungerar. Det är positivt både för Malmöborna, klimatet och miljön. Utvecklingen av Gjuteriet 20 kan bli ett mycket bra exempel på det. Jag ser också fram emot att det blir mer utrymme för fler kultur- och fritidsverksamheter i stadsdelen. Det är välbehövligt, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med planerna för kvarteret ges en gammal plats ett nytt liv som är bättre anpassat för dagens och framtidens behov samtidigt som behovet av bostäder och verksamhetslokaler i området tillgodoses, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Upprustningen av Gjuteriet 20 i Limhamns hamn syftar till att stärka områdets attraktivitet och skapa goda möjligheter för ett mer levande stadsliv. Planen är att tillåta en bredd av verksamheter vilket stärker området som mötesplats, men även bevarandet av befintliga lokaler för att göra plats för fritidsaktiviteter – något som Malmöborna vill se mer av, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se