Unik analys säkrar Gateway Säves ekosystemtjänster
– När Castellum bygger strävar vi efter att vara så miljövänliga som möjligt, och på Gateway Säve blir det tydligt genom ekosystemtjänstarbetet, säger Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Region Väst. (Foto: Castellum, Illustration: Krook & Tjäder)

Unik analys säkrar Gateway Säves ekosystemtjänster

sustainability

19 oktober 2021

Castellum utvecklar tre miljoner kvadratmeter mark i Gateway Säve med högt satta miljömål. En stor satsning på ekosystemtjänster beräknas leda till full kompensation på sikt.

 Och detta trots att nya byggnader och vägar byggs när man utvecklar en unik plats för hållbar logistik och mobilitet.

– Människans påverkan på natur och djurliv är en av vår tids ödesfrågor. När Castellum bygger strävar vi efter att vara så miljövänliga som möjligt, och på Gateway Säve blir det tydligt genom ekosystemtjänstarbetet, säger Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Region Väst.

Säve flygplats är ett ganska typiskt flygplatsområde. Betongklädda landningsbanor med ganska karga grönområden mellan och runtomkring, omgivna av bergknallar. Men när nu Castellum tagit över och utvecklar Gateway Säve, ett logistiknav för autonoma transporter och fordon, ska området bli en plats där naturen bidrar med sådant som människan har nytta av, utan att för den skull försämras.

Lösningen är att satsa på kompensation av de ekosystemtjänster i området som påverkas under exploateringen.

Tillsammans med miljökonsulten Cowi har Castellum arbetat på ett nytt och avancerat sätt för att inventera och analysera de ekosystemtjänster och de naturvärden som redan finns.

Gateway Säve valdes även tidigt ut som pilotprojekt för att testa Boverkets nya analysverktyg ESTER. Modellen har redan fått stor uppmärksamhet.

– Det här är det mest ambitiösa sätt att arbeta med ekosystemtjänster som jag deltagit i. Att vi har kartlagt en så stor yta har också gett nya spännande förutsättningar och möjligheter säger Mats Ivarsson, en av konsulterna i Cowis team.

 

Faktaruta

Castellums planerade åtgärder – och vad de bidrar med:

• Gröna kullar och stråk som förbinds med gröna kilar som går in mellan byggnaderna – bidrar till spridning av växter och djur.

• Rekreationsytor på platta tak – bidrar till välbefinnande och sänker stressnivåer.

• Biodiken och våtmarker – hanterar dagvatten samt tillför biologisk mångfald med salamandrar och vattenväxter av olika slag. Dessutom tas en övergripande dagvattenstrategi fram för att bland annat hantera skyfall i området.

• Urban skog – påverkar lokalklimatet, koldioxid och bidrar med skugga. Eftersom skogen växer ökar betydelsen över tid.

• Träd i gata – förstärker ekologiska samband och sprider växter och djur.

• Gröna tak – påverkar lokalklimatet, hanterar dagvatten, lockar pollinatörer och främjar biologisk mångfald.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se