Tydlig rapport - Oscar tappar
Oscar Engelbert. Foto: Oscar Properties

Tydlig rapport - Oscar tappar

Ekonomi

9 februari 2018

Oscar Properties nådde inte de finansiella målen under 2017: - Det är en besvikelse, säger bolagets vd Oscar Engelbert.

 

Hösten gick hårt åt många bostadsrättsbyggare. Oscar Properties vinstvarnade förra året och siffrorna som de visar nu har lite mer att önska.

– Vi lägger en tuff höst till handlingarna. En höst som innebär att vi tyvärr inte når hela vägen fram till vår finansiella prognos. Rörelseresultat för helåret uppgår till 386 miljoner, varav 28,6 miljoner i det fjärde kvartalet. Det är förstås en besvikelse att vi inte nådde försäljningsmålen, konstaterar bolagets vd Oscar Engelbert .

Trots detta hopar bolaget att 2018 ska bli bättre och menar att de arbetat hårt under det gångna året.

– Samtidigt är jag stolt över organisationens agerande. Under hösten genomförde vi flera viktiga affärer, inte minst så förhandlade vi fram ett joint venture med Starwood Capital Group för fastigheten Primus på Lilla Essingen och genomförde ett antal andra transaktioner. Flera av dessa processer har pågått under en längre tid, men det är glädjande att se hur fokuserat och snabbt vi lyckades stänga dem.

Den 31 december 2017 uppgick bolagets egna kapital till över 1,5 miljarder kronor (1 273,7) och soliditeten steg aningen till 34 procent (33). Likvida medel uppgick till 479,9 mkr (245,7).

Av Redaktionen

Faktaruta

Januari-december 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 2 788,3 mkr (2 341,2).
 • Rörelseresultat före värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 386,0 mkr (429,9).
 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter ingick i rörelseresultatet med 146,1 mkr (30,1).
 • Rörelseresultatet ökade till 532,1 mkr (460,0).
 • Periodens resultat uppgick till 350,5 mkr (391,8).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 11,28 kronor (12,76).
 • Likvida medel uppgick till 479,9 mkr (245,7).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 180 (444).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 138 (255).
 • Antalet bostäder i pågående produktion ökade till 1 114 (1 047).
 • Styrelsen föreslår följande vinstdisposition.
 • Stamaktien: 0,0 kr per aktie (1,50).
 • Preferensaktien: 20 kr per aktie (20), att utdelas vid fyra tillfällen om 5 kr (5) vid vardera utdelningstillfälle.
 • Preferensaktien av serie B: 50 kr per aktie (35), att utdelas vid fyra tillfällen om 12,50 kr (8,75) vid vardera utdelningstillfälle.
 • Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om fondemission riktad till stamaktieägare med utgivande av preferensaktier, varvid femtio (50) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie.

Oktober-december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 559,3 mkr (1 095,5).
 • Rörelseresultat före värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 28,6 mkr (233,6).
 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter ingick i rörelseresultatet med –140,6 mkr (15,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till –112,0 mkr (248,6).
 • Periodens resultat uppgick till –152,3 mkr (236,6).
 • Resultat per stamaktie uppgick till –5,59 kronor (8,19).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 16 (104).
 • Antalet produktionsstartade bostäder 0 (0).

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se