Tredubblade hyresintäkter för expansivt Estea – Segmentet vård- och omsorgsfastigheter visar en tydlig styrka och med vår portfölj som stabil och lönsam plattform har vi de bästa förutsättningarna att växa vidare, säger VD Johan Eriksson.

Tredubblade hyresintäkter för expansivt Estea

Ekonomi

16 augusti 2021

För första halvåret 2021 redovisar Estea ett ökat fastighetsvärde om nästan 900 miljoner och drygt tredubblade hyresintäkter jämfört med samma period i fjol.

  – Vår portfölj av vård- och omsorgsfastigheter växer sig allt starkare och vi har under perioden haft fortsatt stort fokus på tillväxt genom förvärv med fyra ingångna förvärvsavtal under kvartalet. Vid periodens utgång äger koncernen fastigheter till ett marknadsvärde om 2 230,8 miljoner kronor, och inklusive ej ännu tillträdda fastigheter har vi på relativt kort tid förvärvat fastigheter till ett värde om cirka 2,6 miljarder kronor, konstaterar VD Johan Eriksson och fortsätter:

– Under juni kunde vi även meddela att vi ingått ett strategiskt samarbete med Samfastigheter i Norden AB. Samarbetet, som sker genom ett samägt bolag, ger oss en utmärkt plattform för fortsatt expansion inom det intressanta delsegmentet LSS-bostäder. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter visar en tydlig styrka och med vår portfölj som stabil och lönsam plattform har vi de bästa förutsättningarna att växa vidare.

Summering av första halvåret 2021 för Estea:

• Hyresintäkterna för perioden uppgick till 45,6 (15,1) miljoner kronor.

• Driftnettot uppgick till 34,6 (10,5) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultatet var -0,9 (0,4) miljoner kronor.

• Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 40,0 (9,0) miljoner kronor.

• Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -21,9 (-9,9) MSEK men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.

• Periodens resultat efter skatt var 3,1 (-3,4) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1,4 (0,3) miljoner kronor.

• Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 802,4 (188,1) MSEK.

• Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 2 230,8 (1 388,3) miljoner kronor.

• NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 108,2 (103,6) procent. NAV-värdet baseras på fastighetens redovisade värden, se även definition sidan 21.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se