Titanias nya mål: fastighetsvärde om åtta miljarder Tiitania med VD Einar Janson siktar på en kraftfull expansion.

Titanias nya mål: fastighetsvärde om åtta miljarder

Ekonomi

24 september 2021

Titania, som planerar för en börsintroduktion, ska nästan tiodubbla sitt fastighetsvärde på sex år. Det framgår av bolagets nyformulerade mål.

 

Titania har beslutat om nya operativa och finansiella mål samt utdelningspolicy.

Bolaget, som står inför en börsnotering, spänner bågen rejält - inte minst vad gäller fastighetsvärde i egen förvaltning.

Vid halvårsskiftet i år hade bolaget ett fastighetsvärde i egen förvaltning om drygt 871 miljoner konor.

I de nya finansiella målen siktar man på att år 2027 ha ett fastighetsvärdet som uppgår till minst åtta miljarder kronor.

Bolaget planerar inte någon utdelning under de närmaste åren med tanke på den expansiva utvecklingplanerna.

Här är bolagets nya mål:

Operativa mål:

*Från och med år 2022 ska Titania-koncernen över tid genomföra byggstart av minst 500 bostäder per år.

*Koncernen ska via avtal med markägare eller egna markförvärv i kombination med kommunala markanvisningar eller planbesked säkerställa start av framtagande av minst 500 nya byggrätter för bostäder årligen.

*Hyresintäkter från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 70 procent av koncernens totala hyresintäkter.

*År 2027 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 8 miljarder SEK.

Finansiella mål:

*Hänförligt till stamaktieägare ska substansvärdet per aktie långsiktigt öka med minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.

*Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på Koncernens tillgångar.

*Soliditeten på koncernnivå ska långsiktigt inte understiga 25 procent.

*Räntetäckningsgraden på koncernnivå ska långsiktigt överstiga 1,5 ggr.

Utdelningspolicy:

*Titanias övergripande mål är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna.

*Titania avser därför att inte att ge någon aktieutdelning under de närmaste åren då överskott från verksamheten kommer gå till att påbörja fler produktionsprojekt samt till att förvärva fler fastigheter och projekt.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se