Titania växlar upp inför noteringen
Titanias VD Einar Janson räknar med att det strategiska målet om byggstart för minst 500 nya bostäder årligen kommer att uppfyllas redan under 2021.

Titania växlar upp inför noteringen

Ekonomi

18 maj 2021

Titiania redovisar över en fördubbling av förvaltningsresultatet för Q1 2021. Bolaget har växlat upp tempot inför den planerade noteringen.

Titania redovisar ett starkt Q1 och en fortsatt målmedveten utveckling på  sin väg mot börsnotering om cirka ett år.

– Under det första kvartalet bestod Titanias huvudsakliga arbete i att driva detaljplanearbete och projektering i ännu ej byggstartade projekt. Förutom de projekt som idag ingår i byggrättsportföljen utförs arbete på framtida projekt som beräknas bli officiella under 2021. Vår sammantagna bedömning är att bolagets strategiska mål om att årligen säkerställa start av framtagande av minst 500 nya bostäder utöver befintlig byggrättsportfölj kommer att uppfyllas redan under 2021, säger Titanias VD och grundare Einar Janson.

Summering av Q1 2021 för Titania:

 • Nettomsättning uppgick till 17 756 tkr (16 126)

• Hyresintäkterna uppgick till 7 005 tkr (5 943)

• Driftnetto uppgick till 5 413 tkr (5 147)

• Förvaltningsresultat uppgick till 2 543 tkr (1 113)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 331 tkr (7 266)

• Resultat per aktie före och efter utspädning 0,03 (0,02)

• Total antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 246 (246)

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se