Titania, Nivika och KlaraBo - rusning till börsen
Tre fastighetsbolag presenterar nu samtidigt sina erbjudande inför börsnotering.

Titania, Nivika och KlaraBo - rusning till börsen

Ekonomi

23 november 2021

Det är rusening till börsen vad gäller fastighetsbolag. Nu presenterar Titania, Nivika, och KlaraBo sina erbjudanden inför notering.

Titanias styrelse, tillsammans med bolagets två aktieägare, Einar Janson Invest AB och Nikan Ghahremani Invest AB, anser att en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling.

En notering av Titanias aktier förväntas gynna Bolaget genom att ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna med stöd av en bred och långsiktig aktieägarbas.

Styrelsen och de två aktieägarna anser också att möjligheten att äga aktier i Titania kan leda till ökat engagemang från kunder, affärspartners och anställda.

– Jag är stolt över att kunna tillkännage vår avsikt att notera Titania på Nasdaq First North. Jag och mina delägarkollegor Nikan Ghahremani och Mats Janson samt alla våra medarbetare har under drygt 15 år förvandlat ett litet hantverkarföretag till ett bostadsbolag med fokus på större stadsutvecklingsprojekt. Nu går vi ut på marknaden för att välkomna nya delägare för att finansiera den kommande tillväxtresan. Nyemissionen skall investeras i att förvandla vår portfölj på drygt 3000 byggrätter - allt inom Stockholms län - till färdiga bostäder, säger Einar Janson, VD i Titania.

Jacob Karlsson åtar sig köpa aktier

Erbjudandet gällande Titania förväntas omfatta nyemitterade aktier om cirka 430 MSEK före transaktionskostnader samt en andel befintliga aktier.

Jacob Karlsson (VD, grundare och storägare i K-fastigheter), Fjärde AP-fonden (AP4) och Dammskogen Förvaltning AB (Tidigare bland annat majoritetsägare i Järntorget Byggintressenter AB) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 375 MSEK under antagande om en värdering av bolaget uppgående till 1000 MSEK före erbjudandet.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som nu upprättas av Titania.

Nivika - första handelsdag 3 december

Den 16 november 2021 meddelade Nivika sin avsikt att genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Igår offentliggjorde Nivika prospektet och pris för nyemissionen av B-aktier.

Beräknad första handelsdag är den 3 december 2021. Tredje AP-fonden (AP3), Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet till ett belopp om totalt 600 MSEK.

Det slutgiltiga priset i erbjudandet är 85,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i bolaget om cirka 3 825 MSEK före erbjudandets genomförande

Erbjudandet omfattar 11 695 906 nyemitterade B-aktier, motsvarande cirka 20,7 procent av det totala antalet aktier och 4,2 procent av det totala antalet röster i Nivika efter erbjudandets genomförande.

De nyemitterade B-aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 1 000 MSEK före transaktionskostnader.

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Anmälningsperioden för allmänheten förväntas pågå mellan 23 november – 1 december 2021. Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan 23 november – 2 december 2021.

KlaraBo - första handelsdag 2 december

KlaraBo Sverige AB offentliggör också igår ett erbjudande till allmänheten och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, bestående av nyemitterade B-aktier i KlaraBo motsvarande 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption samt notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Första handelsdag förväntas bli den 2 december 2021.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige beräknas pågå från den 23 november till och med den 30 november 2021 och anmälningsperioden för institutionella investerare beräknas pågå från den 23 november till och med den 1 december 2021.

Priset per B-aktie i erbjudandet är 35 kronor, och det utgörs av 21 428 572 nyemitterade B-aktier, motsvarande 750 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet. •

Antal aktier i KlaraBo före erbjudandet uppgår till 107 185 026, varav 16 815 000 är A-aktier och 90 370 026 är B-aktier.

De nyemitterade aktierna i Erbjudandet, förutsatt att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, förväntas tillföra bolaget en emissionslikvid om 862,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till erbjudandet.

KlaraBo avser att använda likviden från Erbjudandet till att återbetala befintliga säljarreverser kopplade till tidigare fastighetsförvärv samt till investeringar i befintligt fastighetsbestånd, nyproduktion och fastighetsförvärv.

Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har, med förbehåll för sedvanliga villkor och till samma erbjudandepris som andra investerare, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt belopp om 540 miljoner kronor.

 

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se