Titania har redan överskridit årsmålet för 2021 – Vi bedömer att vi som helhet följer vår uppsatta plan och att framtiden för oss som förvaltare och producent av bostäder i den större stockholmsregionen ser mycket god ut, säger VD Einar Janson.

Titania har redan överskridit årsmålet för 2021

Ekonomi

16 augusti 2021

Titania nästa dubblar förvaltningsresultatet i Q2 2021. Dessutom har redan nu årsmålet gällande bostadsbyggrätter överskridits med råge.

– Under det andra kvartalet gick Titania in i två nya utvecklingsprojekt och adderar i och med detta cirka 800 bostadsbyggrätter till portföljen. Därmed har vi redan överskridit det strategiska målet om 500 nya bostadsbyggrätter för 2021. Baserat på detaljplanernas framåtskridande och kommunala projekttidsplaner bedömer vi att Titanias målsättning om att byggstarta minst 500 bostäder per år kommer att uppfyllas också 2022, säger VD Einar Janson.

Titania ingick under kvartalet i ett JV-bolagssamarbete tillsammans med SBB där syftet är att kombinera Titanias styrka inom projektutveckling med SBBs finansiella styrka och stora mängd oexploaterade byggrätter. Titania ser möjligheter att ingå liknande samarbeten framöver.

– Vi bedömer att vi som helhet följer vår uppsatta plan och att framtiden för oss som förvaltare och producent av bostäder i den större stockholmsregionen ser mycket god ut. I linje med det ökande intresset för bostadsprojekt noterar vi också en uppvärdering av bolag med en egen projektportfölj för att producera nya förvaltningsfastigheter. Vi planerar att inom det närmaste året ta in ytterligare kapital för att genomföra vår tillväxtstrategi i samband med en ansökan om börsintroduktion på First North Growth Market, säger Einar Janson.

Summering av Q2 2021 för Titania:

- Nettomsättningen uppgick till 22 424 tkr (16 650)

- Hyresintäkterna var 8 653 tkr (6 774)

- Driftnettot blev 7 955 tkr (5 542)

- Förvaltningsresultatet uppgick till 4 778 tkr (2 409)

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 25 976 tkr (7 480)

- Resultat per aktie före och efter utspädning var 382 kr (22)

Summering av första halvåret 2021 för Titania:

- Nettomsättningen uppgick till 40 180 tkr (32 776)

- Hyresintäkterna var 15 658 tkr (12 717)

- Driftnettot blev 13 368 tkr (10 689)

- Förvaltningsresultatet uppgick till 7 322 tkr (3 522)

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 33 307 tkr (14 746)

- Resultat per aktie före och efter utspädning var 407 kr (39)

- Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 246 (246)

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se