Återhus - möjliggör återbruk av tunga byggdelar
Återhus ska möjliggöra återbruk av tunga byggdelar. (Foto: Brendan Austin)

Återhus - möjliggör återbruk av tunga byggdelar

sustainability

27 april 2021

Projektet "Återhus – att bygga hus av hus" får vidare finansiering från Vinnova. I projektet medverkar bland andra Fabege, Atrium Ljungberg och Vasakronan.

Genom innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” ska återbruk av tunga byggnadsdelar möjliggöras. Projektet utvecklar processer och standardiserade metoder för demontering och återbruk, verkar för en ökad innovationsförmåga och för att möjliggöra en uppskalning av system för återbruk.

Målet är att minska mängden avfall, uttag av naturresurser samt CO2-utsläpp inom byggbranschen. Allt för att bidra till en cirkulär och klimatneutral framtid. Projektet har fokus på samverkan och kompetensutveckling mellan aktörer och projekt i branschen.

Flera fastighetsägare medverkar, till exempel Fabege, Atrium Ljungberg och Vasakronan, och bidrar bland annat med pilotprojekt där delmoment testas.

Jelena Mijanovic och Nadine Aschenbach från Codesign projektleder innovationsprojektet tillsammans.

– Vi måste ändra synen på vårt befintliga byggnadsbestånd och se det som en resurs. Byggsektorn står idag för 35 procent av allt genererat avfall i Sverige. Förutom minskat CO2-utsläpp vid återbruk så minskar vi mängden avfall, uttag av råvaror och bevarar naturmiljöer. Vi har helt enkelt inte råd att inte återbruka om vi ska lyckas uppnå cirkularitet i samhället och ett koldioxidneutralt Sverige år 2050, säger Jelena Mijanovic.

Projektet fokuserar på tunga byggnadsdelar främst av betong och stål så som stomdelar och fasad. Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning.

Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser minska signifikant från bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi behöver samverka i hela värdekedjan för att hitta lösningar som driver branschen framåt. I det här projektet är vi många olika aktörer som deltar och bidrar med erfarenheter och kompetenser vilket skapar goda förutsättningar för att lyckas, säger Madeleine Nobs, chef hållbar affärsutveckling NCC Building Sverige.

Innovationsprojektet sker i samverkan med NCC, RISE, Stockholm stad, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Contiga, Zengun, Anthesis, Svensk Betong, Ramboll och KTH.

Projektet har fått bidrag från Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 2.

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se