Sydsvenska Hem: Ny inriktning och nya finansmål – Vår fastighetportfölj innehåller fastigheter från alla segment och vi utvärderar alla möjligheter till en god affär, säger Gustav Adielsson, VD på Sydsvenska Hem.

Sydsvenska Hem: Ny inriktning och nya finansmål

Ekonomi

17 september 2021

Sydsvenska Hem har mot bakgrund av indirekt förvärv av 20 fastigheter i Skåne fastställt nya finansiella mål, en ny utdelningspolicy och uppdaterat bolagets affärsidé.

Genom förvärven, från bl.a. Eurocorp, har Sydsvenska Hem tillförts 20 fastigheter på sammanlagt ca 50 000 kvm och potential om ca 16 000 BTA i byggrätter.

Sydsvenska Hem har påbörjat en uppbyggnad av en egen organisation och sagt upp managementavtalet med Pareto.

Mot den bakgrunden har bolagets affärsidé uppdaterats och Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden.

Bolaget har vid ingången av tredje kvartalet ett fastighetsbestånd om närmare 1,3 miljarder kronor på sammanlagt ca 72 000 kvm med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter.

Merparten av fastigheterna är belägna i Skåne. Bolagets nya mål ska skapa förutsättningar för Sydsvenska Hem att utvecklas till ett bolag med fokus på kassaflöde och värdetillväxt.

Nya finansiella mål:

• Årlig tillväxt av förvaltningsresultatet med 15 procent per aktie.

• Den långsiktiga avkastningen på eget kapital ska uppgå till 15 procent.

Nya finansiella riskbegränsningar:

• Belåningsgrad ska över tid uppgå till högst 65 procent av fastighetsvärdet. Vid genomförandet av värdeskapande förvärv eller projekt kan belåningsgraden tillfälligt tillåtas överskrida 65 procent.

• Räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 2 gånger i förhållande till finansiella kostnader.

Ny utdelningspolicy:

• Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 0 – 30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

– Vår lokalt förankrade organisation ges nu möjlighet att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår på marknaden. I en opportunistisk anda sätter vi grunden för ett bolag med tydligt fokus på utveckling av fastighetsbeståndet, långsiktigt värdeskapande för aktieägarna och hållbara kassaflöden, säger Lars Linzander, styrelseordförande för Sydsvenska Hem.

– Tillsammans med en stark huvudägarkonstellation och en engagerad styrelse ser hela organisationen på Sydsvenska hem fram emot att förvalta, förädla och skapa ytterligare värde. Vår fastighetportfölj innehåller fastigheter från alla segment och vi utvärderar alla möjligheter till en god affär, säger Gustav Adielsson, VD på Sydsvenska Hem.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se