Swecos uppdrag kan ge bostäder
Foto: Sweco

Swecos uppdrag kan ge bostäder

Stadsutveckling

20 mars 2018

Lund planerar inom de kommande åren tillskott av nya bostäder samt byggandet av en helt ny centralstation.

 

För att uppfylla målsättningen om ökat hållbart resande samt möjliggöra central mark för bostäder har Sweco tagit fram en vision, Staden på spåren, som innebär en möjlig helhetslösning för infrastruktur och stadsbyggnad.

– Tågsträckan mellan Malmö och Lund är med sina drygt 460 tåg per dygn en av Sveriges mest trafikerade järnvägar. Swecos vision består av en ny station under jord samt en ombyggnad där järnvägsspåren i centrum förläggs i underjordiska tunnlar Därigenom försvinner barriären som idag klyver staden och spårområdet kan bebyggas med en stadsstruktur som knyter samman staden, säger Johanna Appelberg, Sweco, ansvarig för arbetsgruppen som tagit fram visionen.

Sweco visar att 20 hektar markyta kan frigöras mitt i stadskärnan, vilket är i linje med Lunds översiktsplan vars ambition är att bygga en tät, sammanhållen och modern stadsstruktur. Spårområdets yta motsvarar cirka 40 fotbollsplaner och möjliggör bostäder för omkring 2 500 boende samt kontor, service och handel.

– Om nationella och regionala mål för ökad kollektivtrafik ska mötas mellan Malmö och Lund behöver antalet tåg per dygn mångdubblas. Det planerade stationsbygget i Lund är ett utmärkt initiativ, men det löser tyvärr inte flaskhalsproblematiken med den befintliga tvåspårslösningen söder om Lund C, vilket vi vill belysa med vår helhetslösning. Vi vill sätta stadens och järnvägens hållbara utveckling i ett nytt ljus som förhoppningsvis väcker fortsatt dialog kring utmaningar och möjligheter för Lund, säger Johanna Appelberg.

Swecos vision är framtagen i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. I framtagandet av visionen har experter från Sweco medverkat inom arkitektur stadsbyggnad, järnväg, trafikplanering, projektledning, tunnelbyggnad - i samarbete med Gösta Ericson, IC-Consulenten. Ansvarig arkitekt för visionsarbetet är Claes Jansson, Sweco.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se