Svensk nyproduktion marknadsrapport

Svensk nyproduktion marknadsrapport

Analys

17 maj 2022

I april månad ser vi 698 bostäder fördelade på 29 säljstarter i Stockholms Län.

 

Aktiviteten är därmed nära i nivå med föregående månad och vi ser ut att ha den sedvanliga vårtoppen i aktivitet även i år.

Räknat till antal säljstarter ligger vi en bit över medelvärdet medan vi i bostäder räknat hamnar något under. Detta tyder på att den ökade etappindelning vi pratat om ett tag, med fler och mindre etappsläpp, är fortsatt högaktuell.

I april ser vi även en, för året, hög andel småhus bland de säljstartade bostäderna, hela 25 %. Vi har tidigare varit inne på att vi tycker oss se få säljstartade småhus relativt till hur populär produkten varit under de senaste två åren. Det återstår att se huruvida detta bara är en engångsföreteelse eller om det är början på en trend där vi får se en ökande andel småhus under årets gång.

Den höga andelen småhus speglas även i månadens storleksfördelning där femmorna står för den största andelen med 22 %. Därefter följer fyror på 21 % samt tvåor och treor på 18 % respektive 17 %.

Prisnivån håller sig fortsatt hög trots den pågående oron i omvärlden i kombination med höga inflationsprognoser och spekulationer kring det kommande ränteläget som nu ökat. Vårt nyproduktionsindex visar på att snittpriset per kvadratmeter i princip ligger oförändrat, med en ytterst marginell nedgång, räknat med tre månaders glidande medelvärde. Sett till tolv månaders medelvärde fortsätter kvadratmeterpriset uppåt något.

Medelytan på nyproduktionen ökar marginellt för tremånadersvärdet medan den minskar något sett till tolv månader. Detta medför att genomsnittspriset för en nyproducerad bostad är nästintill oförändrat sett till både tre och tolv månader. Båda värdena ligger kvar på en historiskt sett hög nivå.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se