Succéutveckling för SBB

Succéutveckling för SBB

Ekonomi

23 februari 2021

SBB:s hyresintäkter och driftsöverskott fördubblades under Q4 2020. Förvaltningsresultatet blev 873 miljoner jämfört med 137 miljoner för motsvarande period 2019.

SBB:s hyresintäkter för Q4 2020 ökade till 1 253 miljoner kronor (596) och driftöverskottet till 810 miljoner kronor (362).

Resultat före skatt var 4 199 miljoner kronor (1 611), varav förvaltningsresultatet ingår med 873 miljoner kronor (137). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -45 miljoner kronor. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 3 294 miljoner kronor (1 317).

Periodens resultat ökade till 3 350 miljoner kronor (1 287), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,29 kr (1,49) efter utspädning. Styrelsen föreslår utdelning om 1 krona per stam A- och B-aktie (0,60) samt utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

– SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj med lågrisktillgångar i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas, säger VD Ilija Batljan.

"Team och plattform skapar tillväxt"

Han framhåller SBB:s team och plattform för tillväxt som framgångsreceptet.

– Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner. Tillsammans levererar dessa fyra värdeskapande områden för 2020 ett resultat före skatt om 10 341 miljoner kronor och ett resultat efter skatt om 9 084 miljoner kronor. Efter avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandel uppgick periodens resultat till 6,41 kronor per stamaktie A och B.

Ilija Batljan menar också att SBB:s långsiktiga arbete ger goda resultat inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

– Vi gör omfattande investeringar för att minska klimatpåverkan.

Driftnetto bygger förvaltningsresultat 

Det mest glädjande i rapporten för Q4 och helåret 2020 är enligt Ilija Batljan det starka driftnettot och förvaltningsresultatet. Och han ser nu fram emot BBB+ rating.

– SBB fortsätter att leverera stark tillväxt. Förvaltningsresultatet ökade med 284 procent i jämförelse med år 2019 till 2 474 miljoner kronor (645). En kraftig ökning av driftnettot till 3 479 mkr (1 265) är huvudförklaringen bakom den starka utvecklingen av förvaltningsresultatet. Vår bedömning är att vi har uppfyllt nyckeltalen för BBB+ rating och vi fortsätter att sänka den genomsnittliga räntan som vid utgången av perioden var 1,31 procent (1,76).

– Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1 krona per stam A- och B-aktie, avslutar Ilija Batljan.

Här följer en summering av SBB:s bokslut för året 2020:

• Hyresintäkterna ökade till 5 121 mkr (1 996).

• Driftsöverskottet ökade till 3 479 mkr (1 265).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 232 mkr (653).

• Resultat före skatt ökade till 10 341 mkr (3 137), varav:

-Förvaltningsresultatet ingår med 2 474 mkr (645). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -251 mkr (-280).

-Värdeförändringar fastigheter ingår med 8 542 mkr (2 453).

-Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -207 mkr (39).

• Periodens resultat uppgick till 9 084 mkr (2 624) efter uppskjuten skatt om -1 092 mkr (-479) och aktuell skatt om -165 mkr (-34), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 6,41 kr (2,97).

• Fastighetsportföljens värde uppgick till 90,2 mdkr (79,5).

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 37 505 mkr (24 855), motsvarande 28,21 kr (20,04) per aktie.

• Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se