Stockholm en fortsatt tillväxtmotor under 2023 Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholm en fortsatt tillväxtmotor under 2023

Ekonomi

1 februari 2023

Trots svaga utsikter för svensk ekonomi väntas Stockholms län rida ut stormen under 2023. Stockholmsekonomin väntas öka med 0,1 procent under 2023. För övriga regioner i Sverige väntas negativa tillväxtsiffror.

Stockholms Handelskammare har undersökt hur de ekonomiska utsikterna ser ut för Sveriges åtta regioner.

Utsikterna är dystra och har justerats ner på senare tid, särskilt för helåret 2023. Det är en följd av den höga inflationen i kombination med en påtaglig penningpolitisk åtstramning, som inneburit stigande bolåneräntor. Hushållens vardagliga kostnader har ökat och under detta år väntas den privata konsumtionen minska, vilket bidrar till en lägre ekonomisk aktivitet i samhället.

Utsikterna är svaga men skiljer sig åt ordentligt mellan regionerna. Stockholms län är den enda region i Sverige som inte väntas ha en krympande ekonomi under 2023. Stockholmsekonomin väntas öka med 0,1 procent under 2023 - mätt i fastprisberäknad och kalenderjusterad bruttoregionalprodukt (BRP). Det är förvisso inte negativt men samtidigt långt ifrån Stockholms historiska genomsnittliga tillväxttakt på 3 procent per år.

Det största tappet under 2023 återfinns i regionen Mellersta Norrland. För Mellersta Norrland väntas den ekonomiska tillväxten hamna på -1,2 procent under 2023. Det avviker markant från den starka tillväxt som fanns under 2021 (+6,4 procent) och 2022 (+2,2 procent).

-Stockholm står starkt i dessa oroliga ekonomiska tider. Det grundar sig på att huvudstaden har ett kunskapsintensivt och dynamiskt näringsliv. Stockholm är en magnet för människor, företag och investeringar samt en mötesplats för lärande och handel. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för nya idéer, fler innovationer och ökad tillväxt, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Den begynnande lågkonjunkturen kommer prägla hela 2023, men i prognoserna framgår också att konjunkturen vänder upp relativt snabbt. Redan under 2024 antas samtliga regioner ha en positiv ekonomisk tillväxt. För Stockholms län antas ekonomin växa med 2,6 procent under 2024.

I ett längre perspektiv framgår att Stockholm har varit – och väntas fortsatt vara – Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utifrån den faktiska utvecklingen under de senaste 21 åren, mellan 2000 och 2021, har Stockholms län skapat 43 procent av den totala tillväxten i Sverige. Det är ungefär dubbelt så mycket som Stockholms befolkningsmässiga andel. För tidsperioden mellan 2022 och 2024 väntas Stockholms län stå för hälften av Sveriges totala tillväxt.

-Det är glädjande att Stockholm fortsätter att vara Sveriges tillväxtmotor, och utgör en stabil stöttepelare i dagens sämre ekonomiska klimat. Men prognoserna är inte satta i sten. Tillväxten skulle kunna vara mycket högre om vi skulle få till en mer tillgänglig bostadsmarknad som går hand i hand med att lösa Stockholms rekordhöga arbetskraftsbrist. Stockholmsföretagen hämmas också av den osäkerhet som nu finns om när de kan ta del av det utlovade elprisstödet, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se