Stenhus lämnar omvänd vinstvarning Stenhus med VD Elias Georgiadis lämnar omvänd vinstvarning. Resultatet beräknas öka med 430 miljoner kronor.

Stenhus lämnar omvänd vinstvarning

Ekonomi

14 oktober 2021

Stenhus lämnar omvänd vinstvarning då resultat beräknas öka med 430 miljoner kronor, motsvarande 1,75 kronor per aktie.

Stenhus har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga bolagets fastigheter samt genomfört en preliminär förvärvsanalys avseende förvärvet av Maxfastigheter.

Värderingarna och förvärvsanalysen medför en ökning av resultatet om cirka 430 miljoner kronor vilket kommer att framgå av den kommande delårsrapporten.

Detta motsvarar en substansökning om drygt 1,75 kronor per aktie.

Värderingarna av fastigheterna har genomförts av oberoende externa värderare med värderingstidpunkt per den 30 september 2021.

Av värderingarna framgår att det sammanlagda marknadsvärdet på bolaget fastigheter per den 30 september 2021 kommer att uppgå till cirka 6 600 miljoner kronor.

Detta innebär en total värdeökning om cirka 460 miljoner kronor jämfört med senaste värdering av fastigheterna per den 30 juni 2021. Av detta avser cirkaa 200 miljoner effekter av förvärvet av Maxfastigheter.

Bolaget har klassificerat förvärvet av Maxfastigheter som ett s.k. tillgångsförvärv. I samband med förvärvet av Maxfastigheter har bolaget redovisat en reserv om totalt 30 miljonr kronor, främst hänförlig till refinansieringskostnader.

Sammantaget innebär ovanstående att bolagets resultat före skatt under det tredje kvartalet 2021 kommer öka med cirkaa 430 miljoner kronor exklusive förvaltningsresultatet, vilket motsvarar cirka 1,75 kronor per aktie.

Effekterna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Stenhus ordinarie delårsrapport den 23 november 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se