Stenhus fullföljer uppköpet av Halmslätten med emission
Stenhus med VD Elias Georgiadis fullföljer uppköpet av Halmslätten. Den kontanta delen i vederlaget finansieras genom en riktad nyemission om 222 mkr till Sterner Stenhus Holding och Balder.

Stenhus fullföljer uppköpet av Halmslätten med emission

Transaktion

3 januari 2022

Stenhus fullföljer uppköpsbudet på Halmslätten. Den kontanta delen av vederlaget finansieras med en riktad nyemission motsvarande 222,5 miljoner kronor.

Stenhus lade den 23 november ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i fastighetsbolaget Halmslätten.

Stenhus har nu publicerat en erbjudandehandling som har godkänts av Finansinspektionen.

Acceptfristen för erbjudandet inleds den 3 januari 2022 och avslutas den 1 mars 2022.

Stenhus förklarar även erbjudandet ovillkorat och fullföljer erbjudandet.

Aktieägarna i Stenhus har vid extra bolagsstämma beslutat om en riktad nyemission av 7,09 miljoner aktier till teckningskursen 31,40 kronor per aktie, motsvarande 222,5 miljoner kronor för att finansiera den kontanta delen av vederlaget.

Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, vilka garanterat nyemissionen, får rätt att teckna sig för hälften vardera av de nyemitterade aktierna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission, i syfte att finansiera den kontanta delen av vederlaget i erbjudandet gällande uppköpet av Halmslätten.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se