Stendörren och Dahl bryter avtal

Stendörren och Dahl bryter avtal

Stadsutveckling

24 juli 2020

Stendörren och Dahl har beslutat att inte fullfölja avtalet som bolagen skrivit gällande ett nytt centrallager.

Projektet bedöms inte kunna genomföras med för Dahl viktiga funktionaliteter på attraktiva kommersiella villkor för respektive part varför parterna gemensamt beslutat att inte fullfölja avtalet och därmed inte heller överlåtelsen av fastigheten Järfälla Ulvsättra 1:90 i Kallhäll.

Så som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 30 oktober 2017 ingicks ett avtal mellan Stendörren och Dahl avseende utveckling och uthyrning av nytt centrallager för Dahl i Upplands Bro. Hyresperioden var på 20 år med en årshyra om cirka 44 miljoner kronor. Vidare inkluderade avtalet att Stendörren skulle förvärva fastigheten Järfälla Ulvsättra 1:90 i Kallhäll (genom bolagsförvärv), där Dahl idag bedriver delar av sin verksamhet.

Stendörren skulle förvärva fastigheten när villkoren i avtalet var uppfyllda för ett överenskommet fastighetsvärde om 410 miljoner kronor. Dahl skulle enligt överenskommelsen hyra fastigheten i Kallhäll fram till dess att inflyttning skett i de nybyggda lokalerna i Upplands Bro.

Värdet på projektet i Stendörrens balansräkning omfattar endast de underliggande byggrätterna, varför förändringen ej påverkar fastighetsvärdet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se