Stendörren lägger vinsten på projekt

Stendörren lägger vinsten på projekt

Ekonomi

23 februari 2021

Stendörren redovisar fina siffror för 2020. Trots det blir det ingen aktieutdelning. Blaget lägger vinsten på återinvesteringar istället.

Stendörrens hyresintäkter för fjärde kvartalet 2020 blev 162 miljoner kronor (148), alltså en uppgång med 9,5 procent jämfört med samma period 2019.

Även driftnetto och förvaltningsresultat gick upp under Q4 2020. Driftnettot landade på 121 miljoner kronor (83), en ökning med 45,8 procent mot föregående år. Och förvaltningsresultatet noterades till 64 miljoner kronor (14) – en kraftig uppgång med hela 357,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt backade dock med drygt 13 procent till 92 miljoner kronor (106).

Resultat per aktie blev 2,79 kronor (3,30), alltså en minskning med 15,5 procentjämfört med Q4 2019. Långsiktigt substansvärde per aktie hamnade på 136,49 kronor (126,29).

Utdelning slopas - vinsten till investeringar

Men någon utdelning blir inte aktuell för Stendörrens aktieägare i år heller. Stendörren motiverar i bokslutskommunikén beslutet på följande vis:

”Mot bakgrund av de betydande möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen till avkastningsnivåer som överstiger bolagets långsiktiga avkastningskrav beslutades vid 2020 års årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag, att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen. Av samma skäl har styrelsen beslutat att föreslå 2021 års årsstämma att ingen utdelning lämnas".

Stendörren låter alltså 2020 års resultat bli avstamp för fortsatta investeringar. Och VD Erik Ranje ser positivt på både resultatet för det gångna året och på framtiden.

"Stark utveckling för kärnverksamheten"

– Under 2020 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter med sju procent till 631 miljoner kronor, driftnettot ökade med 21 procent till 481 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med hela 88 procent till 254 miljoner kronor, jämfört med 2019. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet, säger Erik Ranje.

Stendörrens definition av sin kärnverksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror främst i Storstockholm och Mälardalen.

Och här stärktes positionen ytterligare i slutet av oktober då Stendörren förvärvade en fastigheten i Eskilstuna omfattande cirka 7 900 kavdarmeter lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 66 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet gjordes inga andra förvärv.

Däremot avyttrades i oktober fastigheten Stenvreten 7:87 till Fortifikationsverket till ett överenskommet värde om 50 miljoner kronor.

Positiva finansiella nyheter

Under fjärde kvartalet kompletterades bolagets ledningsgrupp med Anders Nilsson som anställts som förvaltningschef och vice VD, Maria Jonsson som utvecklingschef och Linn Johansson som bolagets HR-chef.

Stendörren noterar fortsatt begränsade effekter av covid-19. För första kvartalshyran har inga nya anstånd eller hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet behandlats.

I oktober anskaffades räntetak med en taknivå för Stibor om 1 procent och ett sammanlagt nominellt värde uppgående till 900 miljoner kronor. Efter årsskiftet har Stendörren bjudit på ytterligare positiva finansiella nyheter:

– Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade i januari 2021 sin rating av Stendörren där bolaget tilldelades BB-, stabila utsikter. Ratingen är en bekräftelse på vår finansiella stabilitet och stärker förutsättningarna för att långsiktigt finansiera Stendörrens tillväxt på goda villkor, säger Erik Ranje.

Han är också mycket nöjd med den emission bolaget genomförde i januari.

–Efter årsskiftet har vi ytterligare stärkt vår finansiella position samt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt genom att emittera en obligation om 700 miljoner kronor och i samband med detta förtidslöst utestående obligation om 484 miljoner kronor av totalt 650 miljoner kronor med ordinarie förfall i juni 2021.

Här följer en summering av Stendörrens bokslut för året 2020:

• Hyresintäkterna ökade med 7% till 631 miljoner kronor (591) och driftnettot ökade med 21% till 481 miljoner kronor (397).

• Förvaltningsresultatet ökade med 88% till 254 miljoner kronor (135).

• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 29% i genomsnitt.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 274 miljoner kronor (143) motsvarande 9,68 kronor per aktie (5,07).

• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 98 miljoner kronor (237), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden men även negativt påverkat av engångsposter kopplade till specifika projekt.

• Periodens resultat minskade med 12% till 256 miljoner kronor (290) motsvarande 7,17 kronor per aktie (9,84).

• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se