Starkt delår för Sweco – ökar 50 miljoner
Åsa Bergman, vd, Sweco

Starkt delår för Sweco – ökar 50 miljoner

Ekonomi

8 november 2018

Januari till september för Sweco blev gynsamma, så även det fjärde kvartalet. Det visar delårsrapporten som presenterades under torsdagsmorgonen.

 

Sweco fortsatte att utvecklas positivt under det tredje kvartalet. EBITA ökade med 27 miljoner och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent. En stabil orderstock och fler anställda gav stöd till bolagets tillväxt.

– Den positiva utvecklingen fortsatte på affärsområdesnivå i Danmark, Nederländerna och Centraleuropa. Norge förbättrades också signifikant, jämfört med motsvarande period förra året, medan Finland hade en stabil utveckling jämfört med föregående år. Sverige hade en något långsammare start på hösten än normalt, medan Västeuropa påverkades av den svagare utvecklingen i Storbritannien, kommenterar bolagets vd Åsa Bergman.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster fortsatt god, med variationer mellan länder och segment. I stort sett alla åtta kärnmarknader visar en god efterfrågan på Swecos tjänster inom infrastruktur, vatten och industri. Även efterfrågan inom fastighetssektorn är fortsatt god i de flesta länder, förutom i Storbritannien och inom bostadsbyggande i Sverige och Danmark, där efterfrågan mattas av.

– Vår strategiska inriktning ligger fast. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi är den europeiska marknadsledaren med starka kundrelationer, motiverade medarbetare och en stark finansiell ställning. Vi kommer att fortsätta stärka vår ledande position genom såväl organisk tillväxt som förvärv i norra Europa. Vår verksamhetsmodell är baserad på decentraliserat ansvar med en kombination av kundfokus, intern effektivitet och branschens bästa medarbetare.

Av Redaktionen

Faktaruta

Juli – september 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 4 078 MSEK (3 635)
  • EBITA ökade till 264 MSEK (237), marginal 6,5 procent (6,5)
  • EBIT ökade till 244 MSEK (219), marginal 6,0 procent (6,0)
  • Resultatet efter skatt ökade till 168 MSEK (158), motsvarande 1,42 SEK per aktie (1,32)

Januari – september 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 13 623 MSEK (12 305)
  • EBITA ökade till 1 137 MSEK (1 044), marginal 8,3 procent (8,5)
  • EBIT ökade till 1 079 MSEK (995), marginal 7,9 procent (8,1)
  • Resultatet efter skatt ökade till 795 MSEK (743), motsvarande 6,69 SEK per aktie (6,21)
  • Nettoskulden ökade till 2 747 MSEK (2 311)
  • Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,5 gånger (1,4)

Källa: Sweco

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se