Starkt år för Batljans SBB
Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Starkt år för Batljans SBB

Ekonomi

27 februari 2018

Det första hela verksamhetsåret blev mycket gott för Ilija Batljans SBB: – Jag är stolt, säger han i en kommentar.

 

Det första hela verksamhetsåret för SBB i Norden blev inte helt oväntat ett bra sådant. Ilija Batljan och hans kollegor kan visa upp goda siffror i årsrapporten.

– Jag ser med stolthet tillbaka på bolagets första hela verksamhetsår, ett år då vi åstadkommit snabb tillväxt och skapat en attraktiv och stabil fastighetsportfölj, som möjliggör säkra kassaflöden med låg volatilitet. Stigande driftnetto, förstärkt finansiell ställning och reducerad finansieringskostnad möjliggör fortsatt starka kassaflöden vilket föranleder att vi föreslår en utdelning om 0,10 kronor per aktie, säger Batljan i en kommentar.

Bolaget har också satsat på det sociala arbetet. SBB har, precis som många andra fastighetsägare, lagt ner tid och energi på att anställa ungdomar i sin organisation.

– Jag är även glad över att vi under året skapat sommarjobb åt ungdomar som bor i våra bostadsområden, ingått partnerskap med några av Sveriges största kommuner samt vunnit pris som Årets fastighetsbolag på Fastighetsgalan, vilket sammantaget ger oss de bästa förutsättningar att fortsätta arbetet med att bygga Nordens ledande aktör med fokus på samhällsfastigheter.

Av Redaktionen

Faktaruta

SBB:s 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 1 339 Mkr (187).
 • Driftsöverskottet ökade till 877 Mkr (91).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade till 360 Mkr (28).
 • Resultat före skatt blev 3 131 Mkr (1 224), varav:
 • Förvaltningsresultatet ingår med 338 Mkr (6).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 2 011 Mkr (591).
 • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 749 Mkr (606).
 • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 37 Mkr (22).
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med - 4 mkr (0).
 • Periodens resultat ökade till 2 429 Mkr (1 007) efter avdrag för uppskjuten skatt om -662 Mkr (-217) och aktuell skatt om -40 Mkr (-), motsvarande ett resultat per aktie om 3,60 kronor före utspädning.
 • Under 2017 har byggrätter om totalt 240 000 kvm BTA till ett värde av 826 Mkr (226) sålts. Dessa tio transaktioner i Västerhaninge, Jordbro, Nyköping, Norrköping och Falun har i huvudsak redovisats som orealiserade värdeförändringar.
 • Fastighetsportföljens värde ökade till 23 mdkr (8).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 120 Mkr (1 993), motsvarande 9,65 kr per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 kr (0) per stamaktie och utdelning om 35,00 (35,00) kr per preferensaktie.

Källa: SBB

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se