Starkt 2017 för Victoria Park Peter Strand, vd, Victoria Park. Foto: Victoria Park.

Starkt 2017 för Victoria Park

Ekonomi

15 februari 2018

Bolaget har haft en fortsatt stark expansion med sina bostäder. En affärsmodellen som visat sig vara framgångsrik.

 

Det har varit ett mycket gott 2017 för Malmöbaserade Victoria Park. Under föregående har bolaget fortsatt på inslagen väg och har fortsatt haft en hög renoveringstakt av sina bostäder. Något som visat sig vara värdeskapande.

De har fokuserat på en "effektiv och skalbar" förvaltningsmodell med social dimension samt gjort en del större transaktioner. Dessutom har de genom förtätning gett sina bostadsområden större attraktivitet och trygghet.

Avgående vd och blivande ordförande, Peter Strand, är nöjd med resultatet.

– Årets förvaltningsresultat ökade med hela 49 procent, och vi kan nu allt mer se och realisera skalfördelar i vår verksamhet, samtidigt som de senaste årens betydande investeringar i energibesparande åtgärder ger avkastning i form av lägre kostnader.

Och fler förvärv och expansion kan vi vänta oss de kommande åren:

– För att nå vårt övergripande mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vår modell, och träffar regelbundet representanter för både kommunala och privata aktörer i detta syfte, menar Strand.

Av Redaktionen

Faktaruta

Victoria Parks 2017

  • Intäkterna ökade med 28 procent till 1 062 Mkr (832).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 328 Mkr (220), motsvarande 1,37 kr per aktie (0,96).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 901 Mkr (1 217), motsvarande 7,83 kr per aktie (4,98).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 49 procent till 342 Mkr (230).
  • Belåningsgraden uppgick till 52,5 procent (57,3).
  • Substansvärdet ökade med 48 procent till 29,65 kr per aktie (20,08).
  • Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 0,40 kr (0,30) per stamaktie, vilket är en ökning om 33 procent, samt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie.

Källa: Victoria Park

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se