Starka siffror rakt av - NP3 mot rekordår – Förvaltningsresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 185 miljoner kronor och för niomånadersperioden till 479 miljoner kronor vilket är en ökning med 19 procent respektive 17 procent, konstaterar VD Andreas Wahlén.

Starka siffror rakt av - NP3 mot rekordår

Ekonomi

22 oktober 2021

– Vi redan nu kan konstatera att årets tillväxt blir den högsta sedan bolaget grundades, säger NP3:s VD Andreas Wahlén i anslutning till en urstark Q3-rapport.

– Förvaltningsresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 185 miljoner kronor (154) och för niomånadersperioden till 479 miljoner kronor (408) vilket är en ökning med 19 procent respektive 17 procent. Kvartalets resultat per stamaktie uppgick till 3,07 kronor, en ökning med 19 procent. Ökningen kan till största del hänföras till ett större fastighetsbestånd samt en större resultatandel från intresseföretag och joint venture, säger Andreas Wahlén och fortsätter:

– Investeringsverksamheten har liksom tidigare under året varit intensiv. Under rapportperioden har tillträden skett om drygt 1 miljard kronor och signerade förvärv om nästan 2 miljarder kronor, där tillträden sker i början av sista kvartalet. Till dessa förvärv ska vi addera investeringar i projekt samt i våra intresseföretag.

Wahlén ser inget problem i att vakanserna beräknas öka något den närmaste tiden:

– Vi har en positiv nettouthyrning och vårt totala vakansvärde minskar något trots ett större fastighetsbestånd. Vi kommer se något högre vakanser framgent beroende på våra förvärv. Vakanser som vi ser som potential. Potential tack vare marknadsläget, våra fastigheters lägen i våra orter och framförallt vår organisation.

Wahlén konstaterar den goda tillväxten i bolaget hittills i år och under Q3 gör att NP3 redan nu fastslå att årets tillväxt blir den högsta sedan bolaget grundades – det är under fjärde kvartalet som tillväxten primärt sker.

– Det är en utmaning att finna förvärvsobjekt men min tro är att vi med lyhörda lokala organisationer i våra marknader ändå ska lyckas nå fortsatt tillväxt, säger Andreas Wahlén.

Summering av Q3 2021 för NP3:

*Intäkterna ökade med 13 % till 308 mkr (273).

*Driftöverskottet ökade med 11 % till 246 mkr (221).

*Förvaltningsresultatet ökade med 20 % till 185 mkr (154).

*Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 19 % motsvarande 3,07 kr/stamaktie (2,57).

*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 123 mkr (16).

*Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 292 mkr (144) vilket motsvarar 5,02 kr/stamaktie (2,39).

*Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 316 mkr (218) varav 78 mkr (211) avsåg förvärv av fastigheter. 

 

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se