Starka hyresintäkter och ökad projektvolym Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan. Foto: Vasakronan

Starka hyresintäkter och ökad projektvolym

Ekonomi

3 maj 2018

Första månaderna på 2018 var goda för Vasakronan som bland annat fick se en ökning av sitt resultat.

 

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 5 procent. Den fortsatt goda hyresutvecklingen har bidragit positivt till fastighetsvärdena som ökade med 1 708 mkr under årets första tre månader. Störst var värdeökningen i Stockholm med 2 procent.

Totalt under perioden hyrdes 27 000 kvadratmeter (47 000) ut, med en årshyra motsvarande 106 mkr (144). Bland annat har ett 7-årigt avtal tecknats med Rädda Barnen i Alviks Strand i Stockholm. Omförhandlingar och förlängningar har genomförts motsvarande 57 000 kvadratmeter (80 000) och en årshyra på 174 mkr (219), en ökning med 10,7 procent (8,9).

– Den starka hyresmarknaden gör det möjligt för oss att fortsätta med förädlingen av beståndet. Vår projektportfölj är kvalitetsmässigt den bästa vi någonsin har haft, säger Fredrik Wirdenius, vd,  Vasakronan.

Vid kvartalets utgång uppgick Vasakronans projektportfölj till 9 049 mkr (4 168), varav 2 549 mkr (1 408) var upparbetat. Under kvartalet byggstartades den andra etappen av upprustningen av fastigheten Nöten 5 i Solna, en investering på 200 mkr som planeras stå klart i slutet av 2019.

Vasakronans hållbarhetsarbete inriktas nu även på att minska indirekta utsläpp, där en av de största utmaningarna är att öka återvinning och återbruk av avfall från både hyresgäster och pågående projekt. Samarbeten bedrivs bland annat med andra branschaktörer för att möjliggöra återbruk i en industriell skala.

Av Redaktionen

Faktaruta

Vasakronans första delårsrapport 2018:

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 1 643 mkr (1 617). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,8 procent (93,9). Under 2017 tomställdes projektfastigheten Sergelhuset planenligt, vilket har påverkat uthyrningsgraden med -1,4 procentenheter. Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -487mkr (-472). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent.
  • Driftnettot ökade totalt till 1 156 mkr (1 145). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 861 mkr (839), vilket motsvarar en ökning om 3 procent.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 708 mkr (818), vilket motsvarar en värdeökning på 1,4 procent (0,7), främst till följd av stigande marknadshyror. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 128 339 mdr (117 037).
  • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -24 mkr (120) till följd av höjda långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 027 mkr (1 386).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 84 procent (81) vid periodens utgång.

Källa: Vasakronan

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se