Stabilt kvartal för Veidekke
Foto: Veidekke

Stabilt kvartal för Veidekke

Ekonomi

16 augusti 2018

I kvartalsrapporten för Q2 som kom i torsdags morse visar bolaget en ökad omsättning och en starkare orderstock än tidigare.

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 2 en omsättning på 2 701 MSEK (2 295 MSEK), en ökning med 18 procent. Resultatet före skatt ökade till 68 miljoner SEK från 46 miljoner SEK, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet ökade till 2,5% (2,0 %)vilket ger en förbättring för nionde kvartalet i rad.

Entreprenadföretaget Billström Riemer Andersson AB (BRA AB), som i maj förvärvades av affärsområde Bygg – Kommersiellt, bidrar både med omsättning, resultat- och marginalförbättring.Verksamhetsområdena Kommersiellt och Anläggning ökar resultat och marginaler medan Bostäder sjunker.

Orderingången i kvartalet blev 4,2 miljarder SEK mot 3,4 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 13% av bostäder, lokaler 54% och anläggning 33%. Anledning till den stora andelen för lokaler är att BRA tillkom i maj med en orderstock på 1,9 miljarder SEK vid tillträdet, som utgör orderingång i Veidekke i Q2.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 2 ett resultat på 59 MSEK (116 MSEK). Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 29,2 procent (55,3 procent).

I kvartal 2 såldes 75 bostäder (Veidekkes andel 67 st.) att jämföras med 283 st. (259 st.) samma period 2017. Under kvartalet byggstartades ett projekt i Lund med 147 bostäder. Per sista juni hade Veidekke 1 762 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 578 st. (2 405 st. respektive 2 229 st. Q2 2017.) Under kvartalet färdigställdes 8 projekt med 549 bostäder.

Säljgraden för bostäder i produktion är 81 % (85%).Fyra nya mindre projekt med tillsammans 110 enheter lades ut till försäljning under kvartalet; två i Göteborg, Kronogården med 34 st. lgh, och ett projekt i Angered (Veidekke Flex) med 18 st. bostäder, ett i Trelleborg med 27 lgh. samt ett projekt i Helsingborg med 31 lgh. Dessutom lades ytterligare en säljetapp ut i Kolla Parkstad, Kungsbacka med 36 bostäder, således totalt 146 nya bostäder till försäljning.

Jämfört med föregående kvartal 2018 återhämtade sig försäljningen något. Veidekkes försäljning följer utvecklingen i marknaden i stort med ett större tapp i Stockholm – Uppsalaområdet medan marknaden i Göteborg och Malmö/ Skåne är mer stabil.

Veidekkes bedömning är att priserna stabiliserats men kan komma att påverkas på vissa lokala marknader med ett momentant stort utbud. Den serie kreditrestriktioner som genomförts under senare år i kombination med ett ändrat agerande från bankerna gör att kapitalsvaga hushåll har svårare att finansiera ett bostadsköp och påverkar för närvarande också kunderna psykologiskt. Veidekke väljer att inta en försiktig hållning i en allmänt sett avvaktande marknad.

Av Redaktionen

Faktaruta

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q2 2018 i korthet:

  • Omsättning: 3 034 MSEK (2 731 MSEK, motsvarande kvartal föregående år)
  • Resultat: 122 MSEK (156 MSEK)
  • Orderstock: 11 627 MSEK (10 174 MSEK)
  • Antal sålda bostäder (brutto) 75 st. (283 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 1 762 st. varav Veidekkes andel 1 578 st. (2 405 st. respektive 2 229 st. Q2 2017.)

Källa: Veidekke

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se