SSM tillämpar ny redovisningsprincip
Foto: Pixabay

SSM tillämpar ny redovisningsprincip

Ekonomi

6 februari 2019

SSM Holding AB kommer från och med delårsrapport Q4 2018 att tillämpa en ny redovisningsprincip för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar.

Den nya redovisningsprincipen innebär bland annat att bostadsrättsföreningarna konsolideras i SSM:s koncernredovisning och att resultat från genomförda projekt redovisas vid den tidpunkt den enskilde bostadsrättsköparen tillträder bostaden. Förändringarna påverkar inte bolagets process för projektutveckling eller finansiella mål.

Som framgick av SSM:s delårsrapport för tredje kvartalet 2018 har Nasdaq Stockholm under 2018 fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare avseende tillämpningen av IFRS 15 samt grunderna för bedömningen av huruvida bostadsrättsföreningarna är självständiga eller inte. Den 10 december erhöll SSM, tillika övriga börsnoterade bostadsutvecklare, ett slutligt ställningstagande där Nasdaq bland annat anger kriterier för bedömning av bostadsrättsföreningars självständighet och konsolidering.

IFRS är ett principbaserat regelverk vars tillämpning kräver bedömningar och där olika slutsatser många gånger är möjliga. SSM har hittills gjort bedömningen att bostadsrättsföreningarna varit självständiga och därmed inte konsoliderat dem i bolagets koncernredovisning. SSM:s principer för redovisning av fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar har även beskrivits i bolagets finansiella rapporter. Mot bakgrund av den nya presumtion som Nasdaq nu ger uttryck för har SSM beslutat att anpassa sin redovisning av bostadsrättsprojekt, med retroaktiv tillämpning, från och med delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018.

För att tydliggöra effekterna av denna anpassning följer nedan omräknade resultat- och balansräkningar i sammandrag med ackumulerat utfall per Q3 2018 samt retroaktivt omräknat ackumulerat utfall per Q3 2017 och för helåret 2017. Balansräkningen under 2017 påverkas betydligt till följd av att flertalet bostadsrättsprojekt i produktion drevs i egen regi, något som avtar under 2018 då dessa bostadsrättsprojekt färdigställts. Förändringen av bolagets resultat under 2018 är en konsekvens av en hög andel av färdigställda bostadsrättsprojekt under året.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se