SSM rasar stort – närmare 50 procent Mattias Roos, vd, SSM. Foto: SSM

SSM rasar stort – närmare 50 procent

Ekonomi

14 november 2018

Situationen på marknaden försvårar för SSM att göra en stark come back. Bolaget fortsätter att tappa. Detta visar deras rapport som kom i morse.

2018 fortsätter tungt för SSM som drabbats av den svåra marknaden för bostadsrättsproduktion.

I den senaste rapporten för kvartal tre samt för de nio första månaderna visar på stora tapp. Under årets första nio månader har bolaget tappat 50 procent i nettoomsättningen. Och resultatet landade på blygsamma 12,2 miljoner jämfört med 164,9 för föregående år och period.

Och alla är överens om att det är en svår situation för branschen:

– Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande, även om en viss stabilisering har skett. Intresserade bostadsköpare kommer på visningar, men försäljningsprocesserna är långa. Vi kan se att både ålder och inkomst hos våra nytillkomna kunder ökar, vilket är en naturlig följd av konsumenternas allt tuffare finansieringsvillkor. Vid periodens utgång har vi tecknat 63 förhandsavtal under året, varav 24 stycken under tredje kvartalet. Försäljningsgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,4 procent vid kvartalets utgång. Rörelseresultatet minskade under kvartalet, vilket avspeglar den avtagande aktivitetsnivån i bolagets nuvarande produktion. Vinstavräkningen härrör sig framförallt till projekten West Side Solna och Metronomen. Motsvarande kvartal 2017 påverkades rörelseresultatet betydligt av JV-samarbetet med Partners Group som inleddes under sommaren. SSM jobbar aktivt för att kunna produktionstarta fler projekt, där ger våra förändrade obligations-villkor oss önskad flexibilitet framöver. Täby Turf kommer att vinstavräknas från och med Q1 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under årets första nio månader, vilket till största del kan förklaras av inflyttningen i Turbinhallen och The Tube, säger bolagets vd Mattias Roos i en kommentar och fortsätter:

Bostadsmarknaden i Storstockholm är paradoxernas marknad, med omfattande bostadsbrist, lågt kapacitets-utnyttjande av befintligt bostadsbestånd tillsammans med ett stort utbud av bostäder som är till försäljning. Amorteringskrav, höga fiktiva kalkylräntor, reavinstbeskattning samt bristen på hyresrätter får tydliga ute- och inlåsningseffekter. I den kalibrering av marknaden som nu pågår är SSM med vårt prisvärda boendekoncept som fokuserar på kommunikationer, vardagstjänster, gemenskap och hälsa, rätt positionerad. Vilket även bekräftas av det faktum att SSM under året har färdigställt 521 bostadsrätter, där samtliga är slutsålda och tillträdda.

Av Redaktionen

Faktaruta

SSM:s juli – september 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 52,4 MSEK (104,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (124,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (120,0).
 • Rörelseresultatet för motsvarande kvartal 2017 påverkades med 112,6 MSEK till följd av det inledande JV-samarbetet med Partners Group.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -29,3 MSEK (-24,9).
 • 24 förhandsavtal tecknades under kvartalet.
 • Projekten Turbinhallen och The Tube med 255 bostadsrätter slutsålda och tillträdda.
 • Affärsutvecklingschef Erik Lemaitre ny medlem av koncernledningen.
 • Boendekonceptet uppdaterades med Urban Score, ett index som anger konceptets strategiska riktning samt underlättar för konsumenten att kunna göra medvetna bostadsval.

SSM:s januari – september 2018:

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 221,1 MSEK (408,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 MSEK (165,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (40,6).
 • Rörelseresultatet för motsvarande period 2017 påverkades med 112,6 MSEK till följd av det inledande JV-samarbetet med Partners Group.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -0,5 MSEK (-257,1).
 • 63 förhandsavtal tecknades under perioden.
 • Produktionsstart i egen regi av Täby Turf och Sollentuna Quarters med totalt 270 hyresrätter.
 • Förändring av bolagets obligationsvillkor möjliggör produktionsstart av projekt till en lägre säljgrad, förutsatt att bolagets samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent.
 • Tidigt samråd för Tellus Towers pågick under våren. Stockholms Stadsbyggnadskontors ställningstagande från det tidiga samrådet väntas under slutet av 2018. Därefter följer ordinarie samråd.

Källa: SSM

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se