SHH Bostad blir helägt dotterbolag till Fabege
Kvarteret Selfoss, SHH:s och Fabeges gemensamma projekt i Kista.

SHH Bostad blir helägt dotterbolag till Fabege

Transaktion

6 oktober 2021

Fabege köper Samtliga stamaktier i SHH Bostad för 880 miljoner kronor. SHH blir från den 18 oktober ett helägt dotterbolag till Fabege.

Samtliga stamaktier i SHH Bostad AB har idag förvärvats av Fabege AB  samtidigt som Fabege kommer påkalla inlösen av samtliga preferensaktier i SHH.

Genom affären blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

SHH har sedan något år genomgått en snabb tillväxt med väsentligt utökad verksamhet inom bostadsutvecklingsområdet samt en expansiv satsning på samhällsfastigheter.

SHH kommer att verka som ett självständigt bolag inom Fabegekoncernen och fortsätta sin expansion avseende såväl bostadsutveckling som utveckling av samhällsfastigheter.

Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på 11 projekt. Därutöver förfogar SHH över en byggrättsportfölj om drygt 2 300 boenden, därtill kommer ett flertal projekt inom området samhällsfastigheter som bearbetas aktivt.

Fabege har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg.

I och med förvärvet ökar den gemensamma byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm.

Efter ägarbytet kommer SHH:s organisation och ledning vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som VD och Ando Wikström som CFO.

Fabege och SHH har tidigare samarbetat i ett joint venture då cirka 270 bostäder byggdes i Kista under namnet Selfoss. Projektet bestod av tre etapper där de första två genomfördes som bostadsrättsföreningar och den tredje etappen avyttrades som hyresrätter i mars 2021.

De två största ägarna av SHH Bostad utgjordes av Misha Moeremans d'Emaus (grundare och tidigare VD) och Fastighets AB Balder, med cirka 31 respektive cirka 21 procent av bolagets aktier.

– Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi,  kommenterar Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se