SGBC: ”2021 slår begreppet Climate Tech igenom”

SGBC: ”2021 slår begreppet Climate Tech igenom”

Reportage

11 januari 2021

– Intresset för våra certifieringar ökar kraftigt. EU:s taxonomi och grön finansiering driver på och 2021 kommer begreppet Climate Tech att slå igenom.

Det säger SGBS:s VD Lotta Werner Flyborg till World in Property i ett samtal om hållbarhet inom fastighetssektorn.

För SGBC (Sweden Green Building Council) blev det märkliga Corona-året 2020 ett rekordår.

– Pandemin har inte inneburit en nedgång i intresset för hållbarhet och miljöcertifieringar i fastighetsbranschen. Intresset och engagemanget har tvärt om och glädjande nog ökat kraftigt detta år, konstaterar Lotta Werner Flyborg.

Rekord i medlemmar och certifieringar

Tillströmningen av medlemmar har varit mycket god och nu har SGBC över 400 medlemmar. Det är aktörer som finns i alla led av samhällsbyggnadsprocessen. En ny typ av medlemmar har dessutom sökt sig till SGBC under året – banker och private equity-bolag. Detta som en följd av den starka uppgången för grön finansiering inom fastigheter.

Året har också inneburit ett rekord vad gäller SGBCs certifieringar. 2020 blev 430 objekt certifierade och 560 nya registreringar för certifiering kom in. Totalt är nu över 2 500 objekt certifierade eller i certifieringsprocess inom någon av SGBC:s olika certifieringssystem.

Två helt nya certifieringssystem

– Under 2020 lanserade vi dessutom två helt nya certifieringssystem – Miljöbyggnad iDrift för det befintliga fastighetsbeståndet och NollCO2 för byggnader med netto-noll klimatpåverkan, säger Lotta Werner Flyborg.

Sedan tidigare har SGBC följande certifieringssystem:

*Miljöbyggnad. Sveriges ledande miljöcertifiering för byggnader som är anpassat för svenska regler och förhållanden.

*BREEAM-SE. För dem som vill certifiera enligt svenska regler och standarder och samtidigt få en byggnad som är jämförbar internationellt.

*Citylab. Hållbar stadsutveckling i alla skeden – för aktörer som vill vara säker på att deras stadsdel uppnår de nationella målen och FN:s hållbarhetsmål.

*GreenBuilding. Certifieringssystemet för energieffektivisering. För fastighetsägare som vill komma igång med att sänka sina byggnaders energianvändning.

*LEED. Internationellt certifieringssystem med anpassningar för den svenska marknaden.

”EU-taxonomin och gröna lån driver på”

Utvecklingen accelererar alltså för branschorganisationen som grundades i juni år 2009 av tretton svenska företag och organisationer. De tretton grundarna är Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White Arkitekter.

– EUs satsning på en grön omstart med den nya taxonomin driver nu på utveckling mot hållbart samhällsbyggande jättestarkt. Gröna lån och finansieringar som ger bättre ekonomiska villkor har fått stort genomslag och påverkar också mycket tydligt. Att ha certifierade fastigheter och stadsdelar är ett sätt visa och bevisa att man är den del i denna utveckling, säger Lotta Werner Flyborg.

– En annan drivkraft för hållbarhetsarbete och certifieringar bland fastighetsbolag är kommunernas krav vid marktilldelning. Hållbarhetsaspekter är numera i princip alltid en avgörande parameter för att få markanvisningar. Detta har också lett till att allt fler fastighetsbolag engagerar sig djupare i stadsutveckling och hållbart samhällsbyggande i nära samarbete med kommuner.

En viktig uppgift för SGBC under 2021 blir att relatera till EU:s nya taxonomi.

– Vi kommer att noga gå igenom hur våra certifieringssystem kopplar till den nya taxonomin. Vi vidareutvecklar hela tiden systemen och nu är det förstås angeläget att se hur de kan behöva anpassas för att stämma överens med kraven i taxonomin, säger Lotta Werner Flyborg.

Riskminimering och cirkulärt tänkande

Hon menar att hållbarhet och klimatfrågan allt mer handlar om riskminimering för fastighetsbranschen.

– Att arbeta med dessa frågor är viktigt vad gäller beskattning och finansiering. Dessutom ställer hyresgäster allt högre krav på hållbara fastigheter – det gäller både privat- och företagskunder. Men det handlar också om att förbereda sig för till exempel stigande vattennivåer bland annat i Göteborgsområdet.

– Vi måste också inse att tillgången på rent vatten och ren luft kommer att bli en allt mer kritisk fråga. Det innebär bland annat att vi måste styra mot cirkulärt tänkande med återbruk av material och avfall. Det gäller inte minst byggnader.

”Climate Tech i fokus 2021”

Digitaliseringen ger möjligheter att skapa allt mer hållbara fastigheter och fastighetsbestånd ur alla aspekter menar Lotta Werner Flyborg.

– Genom allt mer avancerad mätning, styrning, simulering och delning av data kan man utveckla hållbarhetsarbetet inom samhällsbyggnad och fastigheter. Här ligger svenskt näringsliv långt framme och det är viktigt att vi fortsätter att vidareutveckla detta genom hela planering-, bygg- och förvaltningsprocessen.

– Jag övertygad om att Prop Tech inom en snar framtid kommer att kompletteras med begreppet Climate Tech. Ett begrepp som jag tror och hoppas kommer att hamna i fokus under 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se