Sernekes starka intäktsökning Foto: Serneke

Sernekes starka intäktsökning

Ekonomi

17 juli 2018

Byggjättens delårsrapport visar på svarta siffror. Bland annat steg bolagets intäkter med 22 procent.

 

Det har varit ett gynnsamt halvår för Serneke. Flera nya projekt har lanserats och bolaget fortsätter sin breda strategi och det har gett resultat.

Bolagets intäkter uppgick till över 3,1 miljarder vilket är 22 procent över motsvarande period förra året. Även om många andra siffror är något sämre mot för ett år sedan ligger bolaget väldigt stabilt och bolaget har fortsatt hög soliditet.

Koncernen fortsätter att växa och vi ökade omsättningen med 15 procent under andra kvartalet. Samtliga fyra affärsområden har ökade intäkter och vi ser, trots en selektiv dämpning i marknaden jämfört med för ett år sedan, en fortsatt hög efterfrågan, är kommentaren som bolagets vd Ola Serneke ger i rapporten.

Kommande period ser fortsatt ljus ut för bolaget och Serneke tror på fortsatt expansion:

– Vi följer marknadsutvecklingen nogsamt och höjer beredskapen för eventuella förändringar men gör för tillfället bedömningen att de underliggande behoven i marknaden, vår specifika marknad och de kunder vi vänder oss till, utgör en stabil bas för fortsatt expansion i linje med satta mål, menar Ola Serneke.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Sernekes delårsrapport 2018:

  • Intäkterna uppgick till 3 166 Mkr (2 602), en ökning med 22 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 126 Mkr (142) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (5,5)
  • Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (120)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,71 kr (5,13)
  • Soliditeten uppgick till 37,3 procent (42,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 Mkr (101)
  • Orderingången uppgick till 2 456 Mkr (3 811)
  • Orderstocken uppgick till 7 398 Mkr (8 308)

Källa: Serneke

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se