Serneke ökar intäkter med 41 procent Ola Serneke, vd, Serneke. Foto: Serneke

Serneke ökar intäkter med 41 procent

Ekonomi

7 februari 2018

I årsrapporten som släpptes nu på morgonen visar bolaget på en stabil tillväxtresa med god marginal.

I rapporten för fjärde kvartalet 2017 samt helåret visar Ola Sernekes koncern upp starka siffror. Bolaget har expanderat och etablerat sig och blivit ett nationellt storbolag där samtliga delar visar upp goda siffror.

– Koncernen uppvisar en tillväxt på 37 procent i fjärde kvartalet. Intäkterna ökar till 1 732 miljoner kronor från motsvarande 1 266 och med ett rörelseresultat om 210 miljoner motsvarande 34, kommenterar Ola Serneke i rapporten.

Bygg fortsätter växa med stabil lönsamhet. Intäkterna för Bygg i fjärde kvartalet ökar med 39 procent till 1 511 (1 089) med en bibehållen rörelsemarginal på 3,7 procent. Rörelsemarginalen för helåret 2017 ökar till 3,7 procent (2,7) vilket visar att bolaget även över en längre tidsperiod kan fortsätta kombinera lönsamhet och tillväxt som är ett prioriterat mål.

– När 2017 nu summeras har orderboken för Bygg vuxit till 7 649 Mkr (6 753). Sedan senaste rapporttillfället har vi ingått två större samverkansavtal med Svenska Mässan samt Akademiska hus för Handelshögskolan i Göteborg. Båda är bra exempel på projekt där vi från ax till limpa samverkar med beställare i stora strategiska projekt. Dessa projekt orderför vi först när entreprenadavtal ingås inför produktionsstart.

Anläggning har vänt ett minusresultat till plus och visar åter att de är igenom en tuff uppbyggnadsfas och nu går stärkta in i 2018 med god kontroll och en stabil organisation. Intäkterna i fjärde kvartalet är upp 28 procent till 208 Mkr (162) med en rörelsemarginal på 1,9 procent (-5,6). Orderstocken har även den vuxit till 316 Mkr (288).

– Ambitionen är att öka omsättningen men att vara selektiva i vilka order vi lämnar anbud på för att säkerställa att lönsamheten fortsätter utvecklas positivt.

Projektutveckling har fler projekt igång än tidigare och ökar intäkterna till 53 Mkr (37).

– Trots en turbulent marknad med mycket fokus på framförallt dyra bostadsrätter i innerstadsområden så är vår bild att efterfrågan, generellt i landet, är fortsatt stor efter bra boenden, i rätt lägen och till rätt pris. Något som ligger väl i linje med strukturen på vår projektportfölj.

Fastighet visar med sitt innehav på Säve varför de är ett viktigt komplement till koncernens erbjudande.

– Det initiala förvärvet av Säve flygplats innehöll ett arrende på grannfastigheten Säve Depå vilket begränsade möjligheterna för andra aktörer men gav Serneke en exklusiv möjlighet att förvärva Säve Depå till ett förmånligt pris. Denna typ av kompletteringsförvärv som öppnar möjligheter och skapar värde är ett bra exempel på potentialen i vårt affärsområde Fastighet.

I december passerade koncernen 1 000 anställda och samma månad vann även detaljplanen för Karlastaden laga kraft.

– Det känns oerhört tillfredsställande att vi nu passerat denna milstolpe som ger oss möjlighet att utveckla området vidare för bostäder, kontor, handel och allt annat som kännetecknar en levande stadsmiljö. Processen har genomgående präglats av ett bra samarbete med staden Göteborg och en gemensam ambition att skapa en levande och inbjudande blandstad öppen för alla. Vi ser fram emot att under 2018 kunna påbörja byggnationen av en unik stadsdel, säger Ola Serneke i en kommentar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Oktober–december 2017

 • Intäkterna uppgick till 1 732 Mkr (1 266), en ökning med 37 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (34) och rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (2,7)
 • Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (26)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,49 kr (1,21)
 • Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 60 Mkr (31) och rörelsemarginalen till 3,5 procent (2,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -138 Mkr (-52)
 • Orderingången uppgick till 1 898 Mkr (1 650)
 • Omvärdering av förvaltningsfastigheter har skett netto om 209 Mkr (0)

Januari–december 2017

 • Intäkterna uppgick till 5 605 Mkr (3 978), en ökning med 41 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 419 Mkr (411) och rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (10,3)
 • Nettoresultatet uppgick till 323 Mkr (394)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 13,81 kr (21,22)
 • Soliditeten uppgick till 41,3 procent (42,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 Mkr (45)
 • Orderingången uppgick till 6 400 Mkr (5 539)
 • Orderstocken uppgick till 7 965 Mkr (7 041)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 4 kr (0)

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se