Serneke avvaktar utdelning Ola Serneke, vd på Serneke. Foto: Serneke

Serneke avvaktar utdelning

Ekonomi

6 februari 2019

Resultatet för bolagets fjärde kvartal stärks genom två stora transaktioner men man avvaktar med att presentera utdelningen.

Under 2018 uppgick bolagets resultat till 604 Mkr, jämfört med 323 på föregående år. Intäkterna landade på 6 516 Mkr, en ökning med 16 procent jämfört med 2017.  

Det fjärde kvartalet stärktes genom två transaktioner, försäljningen av Säve Flygplats genererade ett rörelseresultat om 271 Mkr, och förvärvet av återstående 50 procent av projekt Karlastaden genererade en omvärderingseffekt om 229 Mkr.  

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar resultatet i ett pressmeddelande:

– Fjärde kvartalet utmärker sig genom två stora transaktioner; försäljningen av Säve Flygplats samt förvärvet av utestående aktier i Karlastaden Holding AB.

– Byggverksamheten återhämtar sig och når en omsättning om 1 680 miljoner kronor (1 511) i kvartalet motsvarande en ökning på cirka 11 procent och vänder åter till ett positivt resultat om 54 miljoner kronor motsvarande en marginal om 3,2 procent.

Serneke skriver att styrelsen bekräftar bolagets utdelningspolicy men väljer att avvakta utfallet från aktuella transaktioner innan rekomendation om utdelning för 2018 meddelas i kallelsen till årsstämman.

Av Pernilla Gilbert

Faktaruta

Januari–december 2018

  • Intäkterna uppgick till 6 516 Mkr (5 605), en ökning med 16 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 595 Mkr (419) och rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (7,5)
  • Periodens resultat uppgick till 604 Mkr (323)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 26,16 kr (13,81)
  • Soliditeten uppgick till 40,9 procent (41,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265 Mkr (47)
  • Orderingången uppgick till 4 692 Mkr (6 400)
  • Orderstocken uppgick till 6 382 Mkr (7 965)
  • Styrelsen bekräftar bolagets utdelningspolicy men väljer att avvakta utfallet från aktuella transaktioner innan rekommendation om utdelning för 2018 meddelas i kallelsen till årsstämman.

Källa: Serneke

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se