SBS: Ökade intäkter men minskat förvaltningsresultat – Under kvartalet har vi observerat en ökad risk för inflations- och räntehöjningar. Vi följer denna utveckling noga och bedömer i dagsläget att förutsättningarna fortsatt är goda för studentbostadsmarknaden, säger VD Rebecka Eidenert.

SBS: Ökade intäkter men minskat förvaltningsresultat

Ekonomi

26 november 2021

Studentbostäder i Norden (SBS) ökar intäkterna men minskar förvaltningsresultatet i Q3, jämfört med i fjol. I samband med rapporten uppdaterar bolaget sin intjäningsförmåga.

 – Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat oss i Norge under det tredje kvartalet. Under kvartalet har vi även påbörjat byggnationen av 419 studentbostäder i Karlstad. Vi har även tecknat avtal med Avy för att digitalisera och effektivisera vår förvaltning med en boendeapp, säger Rebecka Eidenert, VD SBS, och fortsätter:

– Under kvartalet har vi observerat en ökad risk för inflations- och räntehöjningar. Vi följer denna utveckling noga och bedömer i dagsläget att förutsättningarna fortsatt är goda för studentbostadsmarknaden.

Uppdaterad intjäningsförmåga

SBS presenterar en uppdaterad intjäningsförmåga i samband med publicering av delårsrapport Q3 2021.

Intäkterna justeras från 300 till 332 miljoner kronor, driftsöverskottet från 198 till 223 miljoner och förvaltningsresultatet från 82 till 105 miljoner.

Intjäningsförmågan baseras på kontrakterade hyresintäkter per den 30 september 2021, bedömda fastighetskostnader under ett normalår samt bedömda kostnader för administration. Finansnettot har baserats på koncernens räntebärande skulder och genomsnittlig räntenivå per den 30 september 2021. Vidare beaktas kommunicerade men ej tillträdda fastighetsförvärv per rapportdatumet och en apportemission, som genomförs i samband med ett tillträde, av 572 158 aktier.

Den justerade intjäningsförmågan tar hänsyn till kassan per den 30 september 2021 samt nyproduktion vilken ej färdigställts vid utgången av perioden men beräknas färdigställas inom 12 månader.

Nyproduktionsprojekt som färdigställs efter kommande tolv månader är ej inkluderade.

Finansnettot är justerat för den kassa koncernen hade vid periodens utgång med en beräknad snittränta om 2,33 procent som utgör det vägda genomsnittet av koncernens räntebärande skulder per den 30 september 2021.

Summering av Q3 2021 för Studentbostäder i Norden:

*Hyresintäkterna uppgick till 46,7 miljoner kronor (30,5), en ökning med 53,1 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 29,4 miljoner kronor (20,1), en ökning med 46,3 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 miljoner kronor (9,0), en minskning med 74,4 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 35,1 miljoner kronor (90,6). Uppskjuten skatt påverkade resultatet negativt med 47,5 miljoner kronor.

*Resultatet efter skatt blev -14,7 miljoner kronor (75,1).

*Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 10,03 kronor. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se