SBB: Överträffar förväntningar - beståndet värt 149 miljarder – Vår prognos för helåret 2022 är ett resultat om 8,10 kr per stamaktie A och B, säger SBB:s VD Ilija Batljan.

SBB: Överträffar förväntningar - beståndet värt 149 miljarder

Ekonomi

23 februari 2022

SBB överträffar analytikernas förväntningar och redovisar en rejäl ökning av förvaltningsresultat i Q4 2021. Även höjningen av aktieutdelning ligger över förväntan. Bolagets bestånd var vid årsskiftet värt drygt 149 miljarder.

Hyresintäkterna i Q4 2021 ökade till 1 695 miljoner kronor (1 253), en uppgång med 35,3 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 1 082 miljoner kronor (810), en ökning med 33,6 procent jämfört med 2020.

Förvaltningsresultatet utvecklades mycket starkt och landade på 2 960 miljoner kronor (873), en ökning med hela 239,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt ökade till 12 553 miljoner kronor (3 350).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter ingår i resultatet med 9 851 miljoner kronor (3 294). Vid årsskiftet var SBB:s fastighetsvärde drygt 149 miljarder kronor.

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,32 kronor (1) per stamaktie A och B att delas ut månadsvis och en utdelning om 2 kronor (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

– SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 102 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2020 och uppgår till 8 195 (4 049) mkr i slutet av 2021. Per stam A-och B-aktier är intjäningsförmågan 5,65 (3,05) kr per 31 december 2021 vilket är en ökning med 85 procent under det senaste året, säger VD Ilija Batljan, och fortsätter:

– Vår prognos för helåret 2022 är ett resultat om 8,10 kr per stamaktie A och B.

Batljan lyfter fram SBB:s Value-add-strategier.

– Value-add-strategierna stärker SBB:s intjäning och bidrar till långsiktigt värdeskapande, men de levererade starka kassaflöden under fjärde kvartalet med 12,6 mdkr som vi kunde använda för att fullfölja Amasten budet. De bidrog också kraftigt till årets resultat om 17,35 kronor per stamaktie A och B och levererade starka kassaflöden under hela året.

SBB fortsätter att leverera stark tillväxt i förvaltningsresultatet.

– I jämförelse med år 2020 ökade förvaltningsresultatet med 162 procent till 5 397 mkr (2 474). Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar och skatt från JV/intressebolag och jämförelsestörande kostnader, ökade med 31 procent till 3 370 mkr (2 567), vilket är dubbelt så mycket som vårt mål om 15 procents ökning, säger Batljan.

År 2021 var också ett rekordår vad gäller intäkter, med en ökning av hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 1,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Driftnettoökningen i jämförbart bestånd (like for like) under 2021 blev ännu starkare och landade på 4,7 procent.

– Därmed var vår driftnettoutveckling på jämförbart bestånd starkast av alla stora fastighetsbolag och mycket starkare än våra närmaste konkurrenter, kommenterar Batljan.

Summering av Q4 2021 för SBB: 

*Hyresintäkterna ökade till 1 695 mkr (1 253).

*Driftsöverskottet ökade till 1 082 mkr (810).

*Resultat före skatt var 13 728 mkr (4 199), varav förvaltningsresultatet ingår med 2960 mkr (873). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -92 mkr (-45).

*Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 9 851 mkr (3 294).

*Periodens resultat ökade till 12 553 mkr (3 350), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 8,37 kr (2,29) efter utspädning.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se