SBB: Urstarkt resultat och ny prognos för 2021
SBB redovisar ett starkt Q1-resultat och ny prognos för 2021.

SBB: Urstarkt resultat och ny prognos för 2021

Ekonomi

5 maj 2021

SBB redovisar ett rejält ökat förvaltningsresultat för Q1 2021. Samtidigt lämnar bolaget en ny vinstprognos för 2021

SBB redovisar en kraftig ökning av förvaltningsresultatet i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna var dock princip oförändrade. Bolaget ger en vinstprognos för helåret 2021 på 5,15 kronor per A- och B-aktie.

Hyresintäkterna backade till 1 325 miljoner kronor (1 341), en minskning med 1,2 procent mot föregående år.

Driftnettot minskade till 858 miljoner kronor (895), en minskning med 4,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 615 miljoner kronor (319), en ökning med 92,8 procent mot föregående år. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -43 miljoner kronor (-147).

Resultatet före skatt var 3 117 miljoner kronor (1 695). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 2 333 miljoner kronor (1 628) och värdeförändringar på finansiella instrument med 163 miljoner kronor (-252).

Resultatet efter skatt blev 2 735 miljoner kronor (1 372), en ökning med 99,3 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,75 kronor (0,93), vilket innebär en ökning med 88,2 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 31,23 kronor per aktie (19,52) den 31 mars. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 389 miljoner kronor (421). 

– Fokus på äldreboende, LSS och hyresrätter intensifieras och vi blickar mot Europa. I slutet av första kvartalet 2021 hade våra 12-månaders rullande intäkter från äldreboenden och LSS-boenden ökat från 800 mkr förra året till 1 084 mkr att jämföra med målet om att uppnå 1,6 mdkr år 2025, säger VD Ilija Batljan.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se