SBB lägger bud om tio miljarder på Amasten
– Enligt vår uppfattning är det här en win-win-affär. Det är ett attraktivt erbjudande till Amastens aktieägare och för SBB stärks vår position som den ledande ägaren och förvaltaren av svenska hyresrätter, säger SBB:s VD Ilija Batljan.

SBB lägger bud om tio miljarder på Amasten

Transaktion

20 december 2021

Nu är SBB:s budpliktsbud på Amsten klart. Det lyder på totalt drygt tio miljarder kronor. Erbjudandet innebär en rabatt om 0,15 procent.

SBB offentliggjorde den 18, 24 respektive 25 november 2021 att SBB ingått avtal om förvärv av sammanlagt 361 946 350 stamaktier av serie A i Amasten för ett vederlag om 13,30 kronor per stamaktie av serie A i Amasten.

Fullföljandet av ovan nämnda förvärv medför en skyldighet för SBB att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar.

Mot bakgrund av ovanstående lämnar SBB idag ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Amasten att förvärva samtliga stamaktier av serie A i Amasten för 13,30 kronor kontant per stamaktie och samtliga preferensaktier av serie B i Amasten för 350 kronor kontant per preferensaktie.

SBB kommer inte att höja det erbjudna vederlaget. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 10 271,3 miljoner kronor.

Priset för varje stamaktie i erbjudandet innebär en rabatt om 0,15 procent jämfört med stängningskursen om 13,32 kronor på Nasdaq First North Premier den 17 december 2021.

Priset för varje preferensaktie i erbjudandet innebär en premie om 0,57 procent jämfört med stängningskursen om 348 kronor den 17 december 2021.

Acceptfristen för erbjudandet inleds den 21 december 2021 och avslutas den 18 januari 2022.

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB, kommenterar:

– Vi har varit aktieägare i Amasten under en längre tid och tycker att bolaget har skapat en attraktiv portfölj av hyresrätter. Vi kontrollerar drygt 80 procent av aktierna i Amasten och lämnar nu ett budpliktserbjudande för att ge resterande aktieägare möjligheten att utvärdera och acceptera vårt erbjudande. Enligt vår uppfattning är det här en win-win-affär. Det är ett attraktivt erbjudande till Amastens aktieägare och för SBB stärks vår position som den ledande ägaren och förvaltaren av svenska hyresrätter ytterligare samtidigt som intjäningen per aktie förbättras. Vi bedömer att det finns synergier inom förvaltning, fastighetsutveckling, finansiering och central administration.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se