SBB ökar ytterligare i Amasten SBB med VD Ilija Batljan är nu uppe i ett ägande om 64 procent i Amasten.

SBB ökar ytterligare i Amasten

Transaktion

24 november 2021

SBB förvärvar ytterligare aktier i Amasten och kontrollerar därefter 64 procent av aktier och röster i bolaget.

Den 18 november 2021 offentliggjordes att SBB ingått avtal om förvärv av sammanlagt 265 410 754 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A.

SBB offentliggör idag att man har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till motsvarande pris per stamaktie av serie A.

SBB har ingått avtal med Eiendomsspar AS om att förvärva Eiendomsspars sammanlagt 63 909 488 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 8,5 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Köpeskillingen ska erläggas kontant och motsvarar ett totalt kontantvederlag om 849 996 190,40 kronor.

SBB har även ingått avtal med Helene Sundt AS om att förvärva Helene Sundts 18 000 000 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 2,4 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Köpeskillingen ska erläggas kontant och motsvarar ett totalt kontantvederlag om 239 400 000 kronor.

Transaktionerna förväntas slutföras den 30 november 2021.

Med beaktande av de avtalade förvärven som offentliggjordes den 18 november 2021 har SBB sammanlagt ingått avtal om att förvärva 347 320 242 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 46,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

SBB kontroller per dagens datum cirka 3 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Därutöver innehas 15 procent av aktierna och rösterna i Amasten via en total return swap (TSR) för vilka SBB kan komma att utöva rösträtt efter att arrangemanget avslutats.

Med beaktande av detta, och efter att samtliga aktier inom ramen för Transaktionerna har tillträtts, kommer SBB att kontrollera cirka 64 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Amasten är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Tillträde av aktier som innebär att SBB uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Amasten kommer, enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”), att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten.

Erbjudandet ska enligt Takeover-reglerna lämnas inom fyra veckor från det att budpliktsskyldigheten uppstår.

När Transaktionerna är genomförda kommer SBB att offentliggöra detta och avser därefter att lämna erbjudandet inom den tidsfrist som anges i Takeover-reglerna och i enlighet med bestämmelserna i Takeover-reglerna.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se