SBB ökar intjäningsförmågan Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

SBB ökar intjäningsförmågan

Ekonomi

16 juli 2018

Ilija Batljans SBB presenterar vikande siffror i delårsrapporten som presenterades i morse. Dock kunde bolaget se goda siffror i drift och förvaltning.

 

Samhällsbyggnadsbolagets första sexmånadersrapport för 2018 visar på svagare siffror än föregående år och period. Dock har bolaget gjort stora investeringar under perioden och resultaten för drift och hyresintäkter har stigit till 505 miljoner respektive 800 miljoner.

Det långsiktiga substansvärdet steg till över 7,8 miljarder och portföljens värde ökade med över två miljarder vilket gör att SBB i dag har totalt 25,6 miljarder i sitt fastighetsbestånd.

Siffrorna tyder dock på att bolagets arbete fortsätter vara stabilt och vd Ilija Batljan ser att 2018 kommer att kunna öppna ytterligare expansionsdörrar.

– Vi har under det första halvåret levererat ett driftnetto motsvarande 505 miljoner, som justerat för engångseffekter är 524 miljoner, att jämföra med 357 miljoner under motsvarande period föregående år. Vi har fortsatt att stärka vår finansiella ställning vilket lett till att vi uppnått BB rating med positiva utsikter från Fitch. Vår beräknade intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis var i slutet av halvåret 640 miljoner, det vill säga en ökning från 582 miljoner i slutet av 2017. Vi fortsätter att stärka vår samhällsfastighetsportfölj med starka lägen, i Nordens större städer, och långa hyreskontrakt. Utöver att vi förvärvat äldreboenden i Stockholm, Oslo och Helsingfors, har vi också fortsatt att utöka vårt bostadsbestånd. Nu äger vi cirka 8 500 hyreslägenheter samt ytterligare drygt 1 000 lägenheter i LSS-boenden vilket gör oss till ett av Sveriges största noterade bostadsbolag.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

SBB:s första halvår 2018

 • Hyresintäkterna ökade till 800 mkr (585).
 • Driftsöverskottet ökade till 505 mkr (357).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 155 mkr (132).
 • Resultat före skatt blev 687 mkr (2 140), varav:
 1. Förvaltningsresultatet ingår med 182 mkr (138). Justerat för engångseffekter är förvaltningsresultatet 243 mkr.
 2. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 452 mkr (1 468).
 3. Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 54 mkr (500).
 4. Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -4 mkr (34).
 5. Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 4 mkr (-).
 • Periodens resultat var 517 mkr (1 686) efter avdrag för uppskjuten skatt om -156 mkr (-427) och aktuell skatt om -14 mkr (-27), motsvarande ett resultat per aktie om 0,67 kr (2,93) före utspädning.
 • Renovering av 151 lägenheter och tillskapande av 27 nya lägenheter påbörjades under första halvåret. Fastighetsportföljens värde ökade med 2,6 mdkr under perioden till 25,6 mdkr (23,0). Värdet per 2017-06-30 var 21,1 mdkr.
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 831 mkr (7 120), motsvarande 10,61 kr (9,97) per aktie.

Källa: SBB

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se