SBB höjer prognos efter starkt Q2 – SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 30 procent i jämförelse med andra kvartalet 2020, konstaterar SBB:s VD Ilija Batljan.

SBB höjer prognos efter starkt Q2

Ekonomi

15 juli 2021

SBB redovisar ett starkt Q2 med ett ökat förvaltningsresultat om drygt 36 procent jämfört med motsvarande period 2020. Nu höjer SBB prognosen för helåret.

– SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 30 procent i jämförelse med andra kvartalet 2020 och uppgår till 3,79 kr per stam A-och B-aktie. Resultat efter skatt blev 9,3 mdkr vilket tillsammans med ökad intjäningsförmåga leder till höjd prognos för ett resultat om 7,80 kr per stamaktie A och B för helåret 2021, säger SBB:s VD Ilija Batljan och fortsätter:

– Vi ser stor potential för värdeskapande. Vår värderingsyield är 4,34 procent i en marknad där direktavkastningskraven för våra lågrisktillgångar allt oftare ligger under 3 procent och där vår snittränta ligger på 1,13 procent. Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över alla plan. Enbart resultatet från våra två value-add-strategier Byggrättsutveckling & nyproduktion samt Investeringar i befintligt bestånd för första halvåret 2021 landade på 1,7 mdkr. Våra scenarioanalyser visar dessutom att vi har potential för 10-tals miljarder i mervärde från vår byggrättsportfölj.

För helåret 2021 beräknas alltså resultat per stamaktie A och B att uppgå till 7,80 kr, vilket är en ökning från prognosen om 5,15 kr som gavs i samband med första kvartalet. 

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en utredning gällande om utdelningen på stam A- och B-aktier från och med nästa årsstämma ska betalas ut månadsvis.

Utredningens slutsats tillsammans med styrelsens bedömning om utdelningsutrymme för nästa år kommer att presenteras i samband med en kapitalmarknadsdag som planeras att äga rum under hösten 2021.

Summering av Q2 2021 för SBB:

*Hyresintäkterna ökade till 1 451 mkr (1 323).

*Driftsöverskottet ökade till 1 018 mkr (922).

*Förvaltningsresultatet ökade till 827 mkr (605).

*Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 743 mkr (758).

*Periodens resultat var 6 558 mkr (1 223), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 4,05 kr (0,86) före utspädning. 

Summering av första halvåret 2021 för SBB:

*Hyresintäkterna var 2 776 mkr (2 664).

*Driftsöverskottet var 1 876 mkr (1 817).

*Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 132 mkr (1 179).

*Resultat före skatt ökade till 10 059 mkr (2 019), varav:

–Förvaltningsresultatet ingår med 1 442 mkr (924). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -197 mkr (-154).

–Värdeförändringar på fastigheter ingår med 7 404 mkr (1 789).

–Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 1 221 mkr (-266). Periodens resultat var 9 293 mkr (2 595) efter avdrag för uppskjuten skatt om -669 mkr (200) och aktuell skatt om -105 mkr (-52), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 5,94 kr (1,80) före utspädning.

*Fastighetsportföljens värde uppgick till 116,8 mdkr (73,0).

*Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 43 992 mkr (25 246), motsvarande 31,02 kr (19,91) per aktie.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se