Saxborn möter Arnhults kritik
Avgående VD Henrik Saxborn presenterade ett stabilt resultat för Q1 och bemötte Rutger Arnhults kritik mot Blackstone-affären.

Saxborn möter Arnhults kritik

Ekonomi

21 april 2021

Castellums visar på hög aktivitet och stabil intjäning men något sämre förvaltningsresultat under Q1. Samtidigt bemöter avgående VD Henrik Saxborn nye ordföranden Rutger Arnhults kritik mot Blackstone-affären.

– Vi har inlett året med hög aktivitet i fastighetsportföljen i syfte att renodla och möta kundernas ökade krav inom framförallt lager-och logistiksegmentet. Vår strategi bakom de stora försäljningarna inom logistik har varit att dra nytta av de kraftigt sänkta yielderna, sälja äldre fastigheter för tio miljarder i två affärer och göra stora värderingsvinster, säger Henrik Saxborn.

Därmed bemöter han den kritik som Rurger Arnhult framfört mot  de omfattande försäljningarna av logistikfastigheter till Blackstone. Försäljningarna var tänkta som delfinansiering av uppköpet av norska Entra. Men de genomfördes trots att uppköpet inte blev av, vilket Arnhult ansåg vara fel.

Henrik Saxborn avgår inom ett halvår som VD i Castellum.

För Q1 2021 uppvisar Castellum ett stabila siffror. Inräkterna uppgick till 1 502 mkr (1 476 mkr).

Förvaltningsresultatet sjönk dock något till 779 mkr (794), vilket motsvarar 2,82 kr (2,91) per aktie – en förändring med –3 procent.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 607 mkr (3) och på derivat till 19 mkr (–167).

Periodens resultat uppgick till 3 840 mkr (482), motsvarande 13,90 kr (1,76) per aktie. Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 220 kr (193) per aktie, en ökning med 14 procent.

Nettoinvesteringarna uppgick till -9 014 mkr (643), varav 177 mkr (75) avsåg förvärv, 688 mkr (568) ny-, till- och ombyggnationer och –9 879 mkr (0) försäljningar.

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 40 mkr (99).

I avsikt att bidra till ökat aktieägarvärde har styrelsen efter periodens utgång fattat beslut om återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se