Sagax: Starkt Q2 och uppskriven prognos får året Sagax med VD David Mindus levererar ett starkt Q2 och skriver upp prognosen för helåret 2021 med 100 miljoner kronor.

Sagax: Starkt Q2 och uppskriven prognos får året

Ekonomi

16 juli 2021

Sagax ökar förvaltningsresultat med 19 procent för Q2 2021, jämfört med motsvarande period 2020. Bolager skriver nu upp prognosen för helåret med 100 miljoner.

Sagax redovisar ett stark Q2 och första halvår 2021. Samtiigt justerar bolaget upp sin prognos för helåret.

För år 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 750 miljoner kronor.

Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 650 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari – mars 2021.

Summering av Q2 2021 för Sagax:

*Hyresintäkterna ökade med 8 % till 775 miljoner kronor (715 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

*Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 727 (612) miljoner kronor.

*Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 23 % till 2,06 (1,68) kronor efter utspädning.

*Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 970 (–214) miljoner kronor.

*Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 525 (83) miljoner kronor.

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 146 (361) miljoner kronor.

*Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 835 (880) miljoner kronor motsvarande 2,43 (2,52) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

*Nettoinvesteringarna uppgick till 1 233 (293) miljoner kronor varav 1 157 (111) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv. 

Summering av första halvåret 2021 för Sagax:

*Hyresintäkterna ökade med 6 % till 1 506 miljoner kronor (1 417 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

*Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 1 364 (1 177) miljoner kronor.

*Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 18 % till 3,86 (3,26) kronor efter utspädning.

*Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 2 753 (283) miljoner kronor.

*Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 751 (–45) miljoner kronor.

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 303 (1 110) miljoner kronor.

*Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 249 (1 296) miljoner kronor motsvarande 3,53 (3,63) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

*Nettoinvesteringarna uppgick till 2 204 (3 523) miljoner kronor.

*Sagax fastighetsinnehav per 30 juni 2021 uppgick till 3 615 000 kvadratmeter fördelat på 693 fastigheter. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se