Sagax rycker – ökar 20 procent David Mindus, vd, Sagax. Foto: Sagax

Sagax rycker – ökar 20 procent

Ekonomi

16 juli 2018

Det har varit ett rekordstarkt halvår för Sagax. Både resultatet och hyresintäkterna har ökat stort.

 

Det har blivit en lysande start på 2018 för Sagax. 

Under de första sex månaderna har bolagets hyresintäkterna ökat med 20 procent till 1 088 miljoner. 

Ökningen av förvaltningsresultatet var ännu högre. Posten ökade med inte mindre än 24 procent och landade pl 806 miljoner kronor.

Och nu höjer David Mindus, vd, och ledningen prognosen för året:

 "För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 600 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 530 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport januari-mars", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Av Redaktionen

Faktaruta

Första halvåret 2018

  • Hyresintäkterna ökade med 20 % till 1 088 miljoner kronor (904) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 % till 806 (651) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 4,36 (3,60) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 059 (619) miljoner kronor, varav 320 (228) miljoner kronor från joint ventures.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 115 (429) miljoner kronor, varav 20 (41) miljoner kronor från joint ventures.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 666 (1 441) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 870 (612) miljoner kronor motsvarande 4,76 (3,35) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 702 (861) miljoner kronor varav 1 617 (712) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.
  • Sagax har under kvartalet genomfört en företrädesemission om 23 862 214 stamaktier av serie D, en riktad kontant nyemssion om 9 574 617 stamaktier av serie D samt en nyemission om 121 275 aktier av serie B kopplad till incitamentsprogram 2015/2018. Emissionerna tillförde bolaget sammanlagt 961 miljoner kronor.

Källa: Sagax

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se